Varför ska Sverige avstå från de frukter euron ger?
Gunnar Lund
Dagens Industri 20/2 2003

Diskussionen inför höstens folkomröstning om euron börjar komma i gång på allvar. Som ansvarig i regeringen för Sveriges förhållande till den europeiska valutan välkomnar jag detta.

Svenskt medlemskap i eurosamarbetet - eller utanförskap - är en ödesfråga som förtjänar omfattande debatt.

Alltför ofta framställs det som om endast politiska skäl talar för en svensk euroanslutning. Förvisso är de politiska argumenten tunga. Euron är en naturlig fortsättning på Sveriges internationella engagemang. Vi bör vara med fullt ut där de beslut som påverkar oss svenskar fattas. Att beständigt ställa sig utanför samarbetet kring euron skulle gradvis försämra vår ställning och vårt inflytande i hela Europasamarbetet.

Men det är inte enbart politiska skäl som talar för en svensk euroanslutning. Tvärtom är de ekonomiska argumenten tunga och - anser jag - underskattade.

Med ett euromedlemskap ökar stabiliteten i ekonomin och Sveriges tillväxtpotential stärks. Vi är ett litet land med stort exportberoende. En stor del av vår export går till länder som i dag använder euron. Ett införande av euron i Sverige ger därför svensk ekonomi större stabilitet och skydd mot stora valutasvängningar.

Det är tryggare med en stor gemensam valuta än en liten nationell valuta, speciellt i oroliga tider. Vår krona är en lättare måltavla för spekulation än euron.

Handel och investeringar ökar där den gemensamma valutan används. Rapporter visar redan nu att så har skett under den relativt korta tid som euron har funnits.

Jag har träffat åtskilliga svenska småföretagare som vittnar om export- och expansionshinder beroende på svårigheter och kostnader att valutasäkra kontrakt. Euron skulle underlätta handeln med övriga EU-området genom att sådana valutarisker försvinner.

Denna aspekt har dessvärre kommit bort i den svenska debatten som hittills mest dominerats av de större företagen med fungerande system för att hantera dessa valutarisker.

Genom att införa euron stärker vi även de svenska småföretagens konkurrensvillkor.

Med euron i Sverige ges vidare en möjlighet att sänka de svenska priserna. Prisläget i vårt land är 20 procent över genomsnittet i EU, och med euron blir det lättare att jämföra priser mellan länder. Detta kommer att öka konkurrensen och i slutänden gynna konsumenterna.

Dessutom är euron praktisk. Det blir lättare för utländska företag och privatpersoner att investera och arbeta i Sverige.

Särskilt viktig för oss svenskar blir euron i en tid när EU växer i nordöstlig riktning. Inom kort är länderna runt Östersjön medlemmar och har infört euron. Detta stärker på ett drastiskt sätt regionens tillväxtpotential.

För Sverige är det dynamiska Östersjösamarbetet en jättechans. Nya möjligheter öppnas genom närheten till de blivande EU-medlemmarna och till Ryssland.

Närmare 300 miljoner människor använder euron dagligen. I och med utvidgningen tillkommer ytterligare bortåt 100 miljoner människor. Runt Östersjön kommer eurosedlarna och mynten att vara det naturliga betalningsmedlet.

På denna framväxande marknad har Sverige och svenska företag en betydelsefull roll att spela. Att stå utanför euron vore att missa denna gyllene möjlighet.

Den svenska ekonomin är i grunden stark och sund. Vi har drivit en lyckosam ekonomisk politik med ordning och reda och välskötta offentliga finanser. Men på längre sikt är det viktigt också för oss svenskar att dra nytta av eurons fördelar. Det finns ingen anledning att betala priset för utanförskapets valutarisker genom högre bolåneräntor.

Inte heller bör vi i Sverige ha en prisnivå som ligger omkring 20 procent högre än genomsnittet för euroområdet. Också svenska småföretagare bör slippa osäkerheten och få del av den gemensamma valutans fördelar i kontakterna med europeiska kunder.

Enligt min uppfattning talar de ekonomiska aspekterna av medlemskap i det europeiska valutasamarbetet sitt tydliga språk. Sverige bör vara med och fullt ut skörda frukterna av eurons stabilitet och tillväxtpotential.