Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - - -Mikael af Malmborg


Sverige måste stärka banden till europeisk kultur, utdrag
Mikael af Malmborg på SvD Brännpunkt 2000-12-31

Mikael af Malmborg är innehavare av HSFR:s forskartjänst i europeisk kulturell integration.

Den västeuropeiska integrationsprocessens uppspaltning i olika organisationer var ett uttryck för detta kulturella trauma. Den amerikanska populärkulturen var den enda kultur västeuropéerna hade gemensam. I Sverige öppnade den exceptionellt omfattande Amerikaemigrationen och därefter USA:s hegemoniska roll under efterkrigstiden en bredbandskoppling till den angloamerikanska kulturen, samtidigt som de samhälleliga och kulturella kontakterna med de västeuropeiska stormakterna Tyskland och Frankrike förtorkade. Inom Västeuropa varken ville eller kunde man enas om något kulturfundament, och under amerikanskt överinseende koncentrerades krafterna till de handfasta återuppbyggnadsproblemen, till kol och stål. Så växte den teknokratkultur fram som många förknippar med EU.

Om EU bara får det politiskt-administrativa maskineriet i ordning kanske identifikationen med unionen kommer som en naturlig konsekvens? Tyvärr visar exemplen Danmark och Storbritannien att det inte finns någon sådan automatik; en chauvinism kan växa sig bred och bli rumsren även efter flera decenniers medlemskap. Det finns en generell våg av nynationalism som psykologiskt försvar mot globaliseringen och den är särskilt tydlig på vissa håll inom EU.

I avsaknad av en Leitkultur måste EU bygga sitt kulturfundament på livaktiga mellanfolkliga förbindelser. Det är viktigt att detta utbyte inte enbart sker på marknadens villkor. I Europa i dag finns ingen kultur utöver den amerikanska populärkulturen, som kan spela en hegemonisk roll i paritet med den katolska kyrkan och latinet under medeltiden, det franska hov- och aristokratidealet under absolutismen, eller, inom en mer begränsad krets, germanismen från 1870-tal till 1940-tal. Det är unionens styrka och svaghet.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan