Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMU


Demografi i EU:s delstater


Vid sitt februarisammanträde antog Europaparlamentet med stor majoritet Jan Anderssons (s) rapport om modernisering och samordning av socialpolitiken.
Rapporten skärper på några delar kommissionens förslag. Den kritiserades emellertid av såväl svenska vänsterpartister som moderater.


Demografiska uppgifter från EU-länderna – de blivande delstaterna
Margit Gennser 2000-01-28 på Internet

Ett lands långsiktiga befolkningsutveckling spelar stor roll för den ekonomiska stabiliteten och tillväxten.

Den offentliga sektorn och de s k välfärdssystemen påverkas i hög grad av variationer i den yrkesaktiva befolkningen och storleken av pensionärsgrupperna. Pensionssystem och sjukvårdskostnaderna kan bli betungande, om relationerna mellan de yrkesaktiva och pensionärerna förskjuts i negativ riktning.

Sverige har i förhållande till många andra länder inom EU under de senaste decennierna haft en förhållandevis hög nativitet. Under de senare åren på 90-talet hardock födelsetalen märkbart gått ner, dock inte till den nivå som redovisas för de stora länderna Tyskland och Italien.

Inom EU finns en strävan om en fortgående konvergens och harmonisering av bl a socialförsäkringssystemen (fastän dessa ursprungligen var undantagna från samarbetssträvandena). Dessa ambitioner kan skapa betydande osäkerhet (och också högre kostnader för stat och arbetsgivare) dels beroende på att pensionssystemen utmärks av stor bräcklighet i de tunga länderna Tyskland, Italien och Frankrike, dels därför att harmonisering kräver systemomläggningar som gör det svårare att planera de svenska förändringar som krävs både vad gäller ersättningar och inom administrationen med utvecklade IT-lösningar. Förändringsarbetet hotar således att fördröjas ytterligare genom EU-kommissionens och EU-byråkratins strävan efter konvergens och harmonisering.

Debatten om dessa viktiga frågor blir mer meningsfull om vissa grunddata om befolkningsutvecklingen är kända. Därför visas fyra nyckeltal – födslar per kvinna, genomsnittsålder för män och kvinnor samt barnadödlighet per 1000 födslar för de olika EU-länderna.

Mer omfattande uppgifter kan hämtas från http://abcnews.go.com/reference/countries

Belgien Danmark Finland
Födslar/kvinna 1,49 1,68 1,73
Livslängd för män 74 73 73
Livslängd för kvinnor 80 79 80
Barnadödlighet/
1000 födda
6,27 5,17 3,82

Frankrike Grekland Italien
Födslar/kvinna 1,63 1,31 1,19
Livslängd för män 74 75 75
Livslängd för kvinnor 82 81 81
Barnadödlighet/
1000 födda
5,69 7,26 6,4

Irland Luxemburg Nederländerna
Födslar/kvinna 1,82 1,63 1,49
Livslängd för män 73 74 72
Livslängd för kvinnor 79 80 79
Barnadödlighet/
1000 födda
6,04 5,04 5,17

Portugal Spanien Storbritannien
Födslar/kvinna 1,35 1,21 1,7
Livslängd för män 72 73 74
Livslängd för kvinnor 79 81 79
Barnadödlighet/
1000 födda
5,87 6,51 5,87

Tyskland Sverige* Österrike
Födslar/kvinna 1,25 1,76 1,37
Livslängd för män 73 76 74
Livslängd för kvinnor 80 82 82
Barnadödlighet/
1000 födda
5,2 3,93 5,16

Livslängden för män har gått upp enligt SCB:s senaste livslängdsberäkning till x respektive y år och födelsetalet per kvinna har minskat till z.
För att vidmakthålla en oförändrad befolkning (utan invandring krävs födelsetal som ligger något över 2).
De mycket låga födelsetalen i medelhavsländerna och även Tyskland/Österrike kommer att innebära betydande påfrestningar för pensionssystemen och sjukvården.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan