Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMU
EU friar hot mot revisor
Matts Dahlström, reporter, SvD 2000-12-24

EU-ombudsman Söderman hade att ta ställning till tre anklagelsepunkter mot kommissionen: avstängningen av EU-revisorn Paul van Buitenen, förflyttningen av honom till en annan tjänst och slutligen kommissionens hot om rättsliga åtgärder mot van Buitenen i samband med att denne förberedde utgivning av sin bok ”Kamp för Europa”, där hela händelseförloppet redovisas. Boken kom ut i Sverige i år.

På punkt efter punkt avfärdar EU-ombudsmannen kritiken med att det med hänvisning till gällande tjänsteföreskrifter inte förekommit några ”administrativa missförhållanden” vid kommissionen i dess förhållande till van Buitenen. I korthet motiverar Söderman beslutet så här:

Kommissionen hade rätt att välja påföljden, dvs avstängning, för att van Buitenen läckte EU-dokument i strid mot tjänsteföreskrifterna. Omplaceringen var korrekt för att förtroendet mellan van Buitenen och hans överordnade var skadat och till slut fick van Buitenen en tjänst som han sökt själv. Det var inte fel av kommissionen att före bokutgivningen ”påminna” van Buitenen om hans skyldigheter enligt tjänsteföreskrifterna. Söderman förbigår med total tystnad kommissionens erkännande i en utredningsskrivelse att den lagt sig i van Buitenens redigering av boken, uppmanat honom att se till att det inte fanns några ärekränkande påståenden i boken, att van Buitenen skulle få bära hela ansvaret för konsekvenserna och att kommissionen skulle betala ärekränkta personers rättshjälp mot van Buitenen.

Jacob Söderman avskriver därför hela ärendet men tillägger i beslutet att det är nya regler på gång som kan ge EU-tjänstemän ökad meddelarfrihet:

”Det framgår således att kommissionen har visat beredvillighet att utfärda riktlinjer på detta område, och ombudsmannen välkomnar dessa initiativ från kommissionens sida. Ombudsmannen skulle emellertid vilja uppmana kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till den grundläggande principen om yttrandefrihet vid utfärdandet av riktlinjer för tjänstemän. Mot bakgrund av Stadgan för de grundläggande rättigheterna som nyligen deklarerades vid Europarådets möte i Nice kan ombudsmannen komma att snarast inleda en undersökning på eget initiativ angående säkerställandet av principen om yttrandefrihet för tjänstemännen vid gemenskapens institutioner och organ.”

Svenska jurister kritiserar beslutet

Svenska jurister reagerar med bestörtning på EU-kommissionens påtryckningar och hotelser att betala rättshjälp åt EU-tjänstemän som känner sig kränkta av van Buitenens bok. Lektor Thomas Bull på Uppsala universitet framhåller att något sådant aldrig skulle kunna inträffa i Sverige.

- Om en tjänsteman vill föra talan mot en författare så måste vederbörande betala själv eller söka rättshjälp, säger han.

Professor Viveca Warning Nerep på Stockholms universitet anser att den inställningen är absurd. Professor Nerep påpekar att det inträffade visar på svårigheterna när det svenska rättsväsendets regler möter EU-systemet. Inom EU råder en helt annan kultur när det gäller tryckfriheten.

- Med den kulturen har man tydligen ansett att Paul van Buitenen gjort helt fel och varit mycket illojal, hävdar professor Nerep. Hon tillägger att det är främmande för oss i Sverige med censur genom förhandsgranskning och hot om hämndaktioner, till exempel genom att tillförsäkra kritiserade tjänstemän fri rättshjälp mot en kritisk författare. Professor Nerep menar att det inte ser snyggt ut.

Det är alltså helt otänkbart att den svenska regeringen skulle gå in och bekosta en påhoppad tjänstemans tryckfrihetsprocess mot en kritisk författare. I Sverige har man försökt inskränka meddelarfriheten med en tjänsteföreskrift.

Men JO slog fast att tjänsteföreskrifter inte upphäver tryckfrihetsförordningens bestämmelser om meddelarfrihet. De svenska tjänstemännen kunde alltså ostraffat prata med pressen om det som verksledningen ville dölja.

Men som framgår av EU-ombudsmannen tar kommissionens tjänsteföreskrifter ännu så länge helt över meddelarfrihet och tryckfrihet.


Buitenen-meny

Början på sidan

Tillbaka till startsidan