Home - Sök - Den svenska debatten - Margit Gennser - Korruptionen inom EU och de stora EU-länderna


Korruptionen inom EU och de stora EU-länderna
Margit Gennser på Internet 2000-01-31

Kristdemokraternas Riksting har nu sagt ja till EMU. Endast 68 motståndare röstade nej av 350 ombud. Samtidigt framgår av Temos opinionsundersökning att de kristdemokratiska medlemmarna de s k gräsrötterna tycker tvärtom. 51 procent är mot EMU, 38 procent för. Detta visar att den representativa demokratin inte fungerar i denna avgörande fråga om Sveriges suveränitet. Att KD:s riksting sa ja till folkomröstning i EMU-frågan bör vi dock tacka för.

Vilka var då argumenten för rikstingets positiva inställning till EMU?

Partiledaren Alf Svenssons huvudbudskap var att EMU handlar om ”fred och frihet från Ural till Atlanten”. Det handlade således om politik mer än ekonomi. Ett av de få ekonomiska argumenten var att ”Sveriges finansminister inte ska sitta utanför och vänta medan Euro 11:s finansministrar sammanträder”.

Alfs Svenssons ekonomiska argumentering är lättviktig. Lagen ”följ hjorden – flocken” blir riktmärket. Den lär enligt både nyare och äldre modeller tillämpas av de flesta ”sociala djur” – allt från myror till människor.

Myrforskare har funnit att ca 80 procent av myrorna i en stack följer flocken när de exploaterar en hög med lämplig föda, även om det finns en likadan hög med mat på motsatt håll och samma avstånd från myrstacken. Beteendet tycks dock ändras om en ”utbrytarmyra” ett tu tre ansluter sig till de 20 procenten ”outsidermyror” som besöker det mindre populära matstället. Då tycks snabbt myrströmmen till 80 procent byta inställning.

Konsumentforskaren George Katona studerade på 50-talet inflationsförväntningar bland företagsledningar och bland ”vanligt folk”. Förväntningarna inom företagsledningsgruppen visade sig vara mycket samställda, stereotypa, medan vanligt folk hade betydligt mer nyanserade synpunkter och visade det sig i efterhand, var mer träffsäkra i sina förväntningar. Katona förklarade direktörernas mindre realism med att de ”följde John”. Att tänka och handla självständigt utgjorde en nackdel i byråkratiska storföretag. Samma gäller politiska partier.

Alf Svensson och för övrigt majoriteten av den svenska ”eliten” inom näringsliv och politik är entusiastiska för EMU. Deras motiv för en EMU-anslutning är däremot grunda och stereotypa och blir då också snabbt förstelnade.

EMU leder till en politisk union, en federal stat. Detta förnekas inte längre.

Ett år efter övergången till euron har både euron och ”unionen” uppvisat en utveckling, som borde leda till en enda rationell slutsats. Vänta och se.

Eurons värde har gått ner med 15-17 procent sedan start och är nu mindre värd än en dollar.

EU genomlider sedan ett år tillbaka en oroväckande förtroendekris som underminerar EU:s legitimitet.

På grund av korruption, inkompetens och misskötsel avgick Santerkommissionen till slut på eget initiativ.

Parlamentet hade visat sin oförmåga att själv utkräva ansvar och avskeda kommissionen.

Den fristående grupp av revisorer som skulle kartlägga EU-byråkratins fögderi påvisade stora brister (LINK). Trots kommissionens kollektiva ansvar omvaldes ändå fyra kommissionärer. Parlamentet visade sin oförmåga att utnyttja sina befogenheter och reagera på ett kraftfullt sätt.

Den engelske kommissionären Neil Kinnock som har till uppgift att skapa en ny anda inom EU-byråkratin erkände att han efter fyra månader inte hade avskedat en enda tjänsteman för misskötsel. (Kinnock: No one sacked for sleaze by Jon Hibbs, political correspondent. Electronic Telegraph 20000128. www.telegraph.co.uk).

Den revisor inom EU-administrationen som avslöjade korruptionen har däremot suspenderats. Hans bok har nu kommit ut på svenska - Paul van Buitenen: ”Kamp för Europa. Bedrägerier i EU-kommissionen”, KM-förlaget

De nu redovisade förhållandena är trots allt de minst allvarliga.

De senaste månaderna har visat att den kultur av mutor, korruption och olagliga förbindelser mellan politiska partier och näringsliv spritt sig till kärnan av EU-staterna.

Italiens politiska etablissemang och partisystem föll samman för 10 år sedan, när vidden av de band av korruption som förenade partier, näringsliv och maffia blev uppenbara. Allt mer spektakulära korruptionsaffärer avslöjades i Frankrike men också i Spanien och Belgien. De kristdemokratiska partierna men också de socialistiska hade grovt brutit mot sina länders lagar. Nu har förhållanden inom de under lång tid maktbärande partiet CDU i Tyskland avslöjats. Alla dessa avslöjanden borde leda till eftertanke hos oss svenskar, hos danskar och britter. Är detta verkligen rätt tid att gå in i de kontinentala ländernas gemensam ekonomi och ansluta sig till en federal stat?

Är det verkligen hederligt folk som styr och har makten inom EU?

Vill vi styras av ohederliga makthavare?

Ingen ska förhäva sig. Sverige har haft sina skandaler. En kvinnlig minister köpte blöjor och Toblerone på sitt tjänstekontokort. Svenska kommunalpolitiker använde skattemedel för nattklubbsbesök och jaktresor. Brittiska parlamentariker har tagit betalt för att ställa frågor i parlamentet och t o m bott gratis på Ritz i Paris. Handlingar av detta slag ska fördömas och beivras. Så har också skett. Men när man går igenom endast en veckas artiklar hämtade från The Daily Telegraph och The Times om korruptionsaffärerna som nu skakar Tyskland och Frankrike är det uppenbart att de tyska affärerna skapar stora skadeverkningar både på rättssamhället (the rule of law) och demokratin.

Många av de skandaler som avslöjas är under utredning. Detta måste hållas i minnet. Rättsskipningen kommer i bästa fall att ta tid. I sämsta fall är staten inte intresserad att få fram hela sanningen. Detta framkommer inte minst från rapporteringen kring Prodis italienska affärer. Vad vi kan hoppas är att de tyska medierna är mer intresserade att kartlägga vad som verkligen hänt än de franska och italienska. Under tiden bör vi avvakta med att knyta oss närmare till EU. EMU-beslutet brådskar inte ur ekonomiskt synvinkel. Ur politisk vore det direkt skadligt, därför att skandalerna leder till att tilltron till det politiska systemet och demokratin alltmer ifrågasätts. Detta är både förklarligt och logiskt. Risken är emellertid att ifrågasättandet inte ger en uppryckning av den politiska moralen utan i stället skapar grogrund för allehanda auktoritära och extrema riktningar. Så gick utvecklingen i Weimarrepubliken. Den skapade motsatsen till fred och frihet. Det är en sådan utveckling som måste undvikas.


KOHLGATE

Här redovisas artikelrubriker från Electronic Telegraph http://www.telegraph.co.uk/ och The Times http://www.the-times.co.uk/news/pages/Times/frontpage.html?999
Rubrikerna har översatts till svenska och artiklarna återfinns på respektive tidnings websida.
Artiklarna publicerades med två undantag från 20000121 till 20000130.

Artiklar från 1999

Greens seek inquiry on arms scandal. 19991116. ET

De gröna kräver undersökning om vapenskandal.

(En av de tidigare artiklarna som uppmärksammade CDU:s eventuella inblandning i vapenskandaler.)

Kohl party haunted by new allegations of illegal contributions. 19991119. ET

Kohls parti hemsöks av nya beskyllningar om illegala bidrag.


Artiklar från 20000121-20000130

Suicide hints at fresh scandal in German politics. 20000121. ET
Självmord pekar på en färsk skandal inom tysk politik

Suicide deepens Kohl crisis. 20000122. Times
Självmord fördjupar Kohls kris

Scandal engulfs Kohl´s whole party. 20000123. Times
Skandal uppslukar Kohls hela parti

”I gave Kohl´s men one million marks in used notes” 20000123. ET
”Jag gav Kohls män 1 miljon mark i använda sedlar”

£10 m bribes claim as Kohl scandal spreads to France. 20000224. ET
10 miljoner pund i mutor när Kohls skandal sprider sig till Frankrike

Familj begär obduktion av CDU tjänsteman 20000124. Times
Familj begär att CDU-anställd ska obduceras

Craxi lawyer to tell all about ’slush funds’ 20000124. Times
Craxis advokat ska berätta allt om ”mutfonder”

Mitterrand ’gave millions to secret Kohl slush fund 20000125. Times
Mitterrand ”gav miljoner till hemlig mutfond”

Industry links put Kohl into power. 20000125. Times
Industrin hjälpte Kohl till makten

Kohl´s money machine: How secret funds greased the CDU´s wheels. 20000125. Times
Kohls pengamaskin: Hur hemliga pengar smörjde CDU:s hjul

France shocked by claim that Mitterrand ”bought Kohl votes” 20000125. Times
Frankrike får en chock. Mitterrand ’köpte Kohls röster’

The Misery Deepens. Leading article. 20000125. Times
Olusten djupnar. Ledare.

John Laughland: ’Many key players who forced the euro on to the statute book were crooks’. Debattartikel. 20000125. Times
John Laughland: ’Många toppspelar som tvingade in euron i lagboken var bovar’. Debattartikel

Key figures in Kohl scandal worked for secret service. 20000126. Times
Nyckelpersoner i Kohlskandalen arbetade för underrättelsetjänsten

European dream justified slush funds, say Craxi heirs. 20000126. Times
Den europeiska drömmen legitimerar mutfonder, säger Craxis arvtagare

Italian bribery review. 2000127. Times
En återblick på italiensk muthistoria

Sleaze scandal hits Berlin rulers. 20000127. Times
Mutskandaler slår till mot Berlins makthavare

’Miracle man’ Prodi makes a mediocre start 20000127. Times
”Mirakelmannen” Prodi gör en svag start.

(Kommissionen förskräcktes när Prodi bjöd in överste Gaddafi till Bryssel. Inbjudan drogs tillbaka.)

Ends and means. A European house built on the sands of corruption. Leading article. 20000127. Times
Mål och medel. Ett europeiskt hus byggt på korruptionens sand. Ledare

Mistress links Dumas to Elf kickbacks. 20000128. Times
Älskarinna länk till Dumas och mutor från Elf:s

Political slush funds are not deadly sin, asserts Andreotti. 20000128. Times
Olagliga politiska fonder tillhör inte de dödliga synderna. försäkrar Andreotti

Last shred of Mitterrand´s credibility is blown away. 20000129. ET
Sista biten av Mitterrands trovärdighet har blåst bort.

Former Chancellor´s right-hand man quits and may tell. 20000129. ET
Förbundskanslerns högre hand lämnar och talar kanske

Corruption in Europe claims a new victim. 20000129. Times
Korruptionen i Europa skapar ett nytt offer

Stolen aid may have gone to political parties. 20000129. Times
Stulen hjälp till politiska partier?

Germany faces harsh reality. 20000129. Times
Tyskland ställs inför en svår verklighet

BP bid fell foul of Franco-German illicit funds deal. 20000130. ET
BP:s bud föll på grund av olaglig fransk-tysk uppgörelse


The Sunday Times: News Review 20000130 www.

LOADSAMONEY
Mängder av pengar

En gång var vänskapen mellan Helmut Kohl och Francois Mitterrand symbolen för vad som var bäst i det nya Europa. Nu uppfattas det som det sämsta. Stephen Grey följer skandalen genom Tyskland, Schweiz och Frankrike och upptäcker en grupp män som trodde att de stod över lagen.

PRODI DRAGGED DEEPER INTO FRAUD SCANDAL
Prodi dras allt djupare in i bedrägeriskandal

En italiensk domstol har nu avlämnat en förödande rapport sammanställd av en revisor utnämnd av domstolen i Perugia angående Romano Prodis affärer i samband med privatisering av italienska företag. Rapporten ger vid handen att det förekommit insiderhandel och trolöshet mot huvudman. Nu måste domstolen i Perugia avgöra hur mycket vikt som ska tillmätas rapporten. Att bedöma rapporten beräknas ta två till tre månader – kritiker säger redan nu att regeringen inte vill att Prodi avsätts.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan