nejtillemu.com
Nej betyder nej även från Irland
Margit Gennser
Kritiska EU-fakta nr 17, September 2001

Göran Persson var i hög grad till freds när han, hemkommen från toppmötet i Nice, redogjorde för Niceavtalet i riksdagen. Pikant i sammanhanget: Det fanns inget färdigt fördrag. EU:s statschefen var inte överens om vad de kommit överens om. Först efter veckor av tjänstemannaförhandlingar roddes de slutliga kompromisserna i hamn.

Nu återstod endast något som betraktades som en formalitet - de 15 EU-ländernas godkännande. Riksdags- och parlamentsbehandlingar skulle inte ge problem. Detsamma ansågs gälla den grundlagsfästa folkomröstningen i det EU-vänliga Irland.

Men irländarna sade nej till Nice den 7 juni. det skapade förvåning och kris i Bryssel. Hade irländarna rätt att sätta käppar i hjulet för EU:s framtidsplaner? Det borde ha förhindrats. Varför hade Bryssel inte i tid upptäckt klyftan mellan den politiska eliten och EU-medborgarna?

Hur kunde ministerrådet fördöma Irlands ekonomiska politik, trots hög tillväxt, budgetöverskott, låg arbetslöshet och låg statsskuld? Det uppfattades som översitteri när Ekofin satte Irland i den ekonomiska skamvrån. Att Italien ostraffat fick ha värre ekonomiska problem visade skillnaden mellan små och stora länder.

Irländarna har blivit allt mer tveksamma till EU. Redan folkomröstningen om Amsterdam tydde på det. Biträdande premiärminister Harneys påpekande att “Boston ligger närmare Dublin än Berlin gör” illustrerar också en växande distans från EU.

Alla regeringar bakom Niceavtalet säger att fördraget måste godkännas för att EU skall utvidgas med nya länder. Det stämmer inte. Amsterdamavtalet fungerar vid en anslutning av sex nya stater. Fler lär knappast vara aktuella de närmaste åren.

Utvidgningen är således inte det verkliga motivet bakom Niceavtalet. Motivet är ökad makt till de stora staterna. 90 procent av alla EU-beslut efter Nice kommer att fattas med kvalificerad majoritet. Vetorätten har avskaffats på ytterligare 27 områden. Små länder som Sverige och Irland kommer att förlora ännu mer av sitt inflytande.

I praktiken kommer Tyskland och Frankrike med hjälp av ytterligare ett stort land att kunna diktera EU:s utveckling. EU har “erövrats” av de stora staterna.

Det har skett på två sätt. Dels har de tredubblat den egna röstvikten i ministerrådet men endast dubblat de små ländernas röstantal. Dels kommer EU-valen att ge större utdelning till folkrika stater och nyordningen ligger nära - inom 4 år.

De nu nämnda förändringarna är allvarliga, och än mer betänkligt är att de tidigare EEC-staterna kan bilda en egen “överklass”. De kan på egen hand skapa långtgående federala strukturen utan hänsyn till andra medlemmars prioriteringar. När det väl är gjort kan de med hjälp av majoritetsregler och EU-domstolen tvinga andra länder att acceptera regler som de helst vill slippa.

EU har varit en gemenskap med lika makt för alla medlemsländer. Efter Nice kommer mer inflytande att överlåtas till de stora länderna. Små länder och språkområden kommer successivt att förvandlas till maktlösa minoriteter. Den risken fick studenter, affärsmän och bönder i Irland att rösta nej även om det också motiverades av rent irländska ståndpunkter. Redan dagen folkomröstningen deklarerade kommissionären Günther Verheugen att “resultatet av ett lands folkomröstning inte får blockera EU:s viktigaste projekt”.

Konstitutionellt är Niceavtalet överspelat. Ett nytt avtal kan endast antas om alla länder säger ja. Irlands ja är nödvändigt.

Men kan inte nya folkomröstningar genomföras tills svaret blir det rätta, som i Danmark efter Maastricht? Romano Prodi ser det som en utväg. Förstår han inte att en hållbar demokratisk process måste bygga på fasta spelregler?

“Jag hoppas att Irlands nej innebär att avtalet är dött. President Chirac borde göra det politiskt hederliga utlysa en folkomröstning även i Frankrike”, sade den franska centerns presidentkandidat Francois Bayrou.

Göran Persson skulle kunna göra detsamma i Sverige. Och Prodi måste acceptera att ett nej är ett nej.


Det finns tid att granska Nice-avtalet!
Margit Gennser i Nordvästra Skånes Tidningar den 2001-08-31

Irländarna röstade nej till Niceavtalet den 7 juni 2001. Nej-majoriteten i den irländska folkomröstningen innebär att avtalet enligt Irlands grundlag och EU:s regler är dött. Att handla som om det irländska “nejet” inte existera går inte i en rättsstat.

Irland, Sverige och Danmark tillhör de små länderna inom EU. Även deras beslut måste respekteras.

Niceavtalet ska enligt propositionsförteckningen behandlas i höst i riksdagen. Att dra tillbaka Nicepropositionen skulle stärka de små ländernas rättigheter.

Använd tiden att granska Niceavtalet

Niceavtalet arbetades fram under det franska ordförandeskapet hösten 2000. Det skulle utgöra början på en “konstitution för EU”. Oenigheten mellan länderna var stor om röstfördelningen, om kommissionen, om borttagandet av vetot på ca 30 områden samt rätten för vissa länder att genomföra institutionella reformer snabbare s.k. vidgat samarbete.

Avtalet godkändes, men först efter förhandlingar, kompromisser, justeringar och oklara skrivningar veckor efter det att ministerrådet åkt hem. Höga EU-byråkrater fick arbeta på övertid, innan avtalet slutligen var klart. Kompromisser och oklara skrivningar kan dock aldrig i längden dölja de grundläggande konflikterna.

Vilka är dessa och hur påverkas Sverige och andra små länder? Irländarna har gett oss tid att fundera över den saken. Det bör vara den svenska politikens huvuduppgift under hösten att verkligen granska både risker och fördelar med avtalet trots nästa års valrörelse.

Syftet?

Det har hetat att Niceavtalet krävs för utvidgningen av EU. Det är fel! Redan med Amsterdamavtalet kan EU ta in fem nya stater.

Niceavtalet har om man får tro kommissionsordförande Romano Prodi ett helt annat syfte, att öka möjligheterna för de stora staterna att dominera de små:

Pelarna i en nationsstat är svärdet och pengarna och nu har vi ändrat detta. EU har fått sina egna pengar, euron, och är nu på väg att skaffa en egen armé på 60 000 man. Nu vill de stora staterna ha en avgörande kontroll över svärdet och pengarna genom att försäkra sig om dominansen över de små medlemsstaterna.

Syftet uppnås för det första genom en ny fördelning av de olika ländernas röster i ministerrådet. Antalet röster ökar totalt. De stora EU-staterna får sina gamla röster i ministerrådet tredubblade, medan de små staterna endast får dem fördubblade. Kraven på antalet röster vid kvalificerade majoriteter har marginellt höjts från 71,26 % till 74,78%.

Den andra nyheten är att ett land kan kräva att ett beslut ska tas med “dubbel majoritet”. Vad innebär det?

Beslut kräver 74,78 % av rösterna men länder med mer än 62 % av EU:s befolkning kan ändå stoppa det. Tyskland tillsammans med två andra länder, t.ex. Frankrike och Italien kan blockera förslag de ogillar. Detta innebär en betydande maktförskjutning inom EU. De små staterna förlorar på två sätt, dels i röster, dels på grund av liten folkmängd. Det folkrika Tyskland ökar däremot sin dominans. Maktförskjutning blir ett faktum vare sig EU får nya medlemmar eller inte.

Niceavtalet och “utvidgat samarbete”

Niceavtalet öppnar för ett “tvåtakts- EU”. Länder som vill gå snabbare mot enhet och centralisering kan få rätt till det. Principen är inte helt ny i EU. Redan i Amsterdam fanns möjligheten, men då krävdes att alla länder var eniga. Det nya är att åtta länder kan besluta att EU ska ha en klubb inom klubben även om sju länder säger nej. Det blir resultatet av kvalificerad majoritet i stället för enighet!

Vad innebär detta i praktiken? De länder som tillhör den inre klubben kan driva en politik med snabb integration mot en stat, med en president, en regering och ett parlament. Vilka medlemmar kommer tillhöra den klubben?

Troligen kommer den att bestå av de ursprungliga sex EEC-länderna samt ytterligare två, t.ex. Spanien, Portugal eller Grekland. Axeln Berlin-Paris kommer att växa i styrka, vilket ekonomiskt/politiskt kan leda till långsammare takt i avregleringar och tendenser till ökad protektionism och svagare ekonomisk utveckling. De maktpolitiska strävandena kommer däremot att förstärkas. Uttalanden både från Paris och Berlin tyder på detta. Det innebär att Thomas Manns förhoppning 1953 om ett europeiskt Tyskland kommer att grusas. I stället kommer vi få ett tyskt Europa med en god portion fransk centralism.

En sådan utveckling kommer att öka motsättningarna inte endast mellan den yttre och inre kretsen av EU-stater utan också mellan ländernas elit inom politik och storföretag och medborgarna.

Kommissionen

Kommissionens ordförande har hitintills tillsatts av ministerrådet enligt konsensusprincipen. Enligt Niceavtalet ska ordföranden nomineras genom kvalificerad majoritet av ministerrådet för att därefter godkännas av en majoritet i parlamentet.

Tillsättningen av kommissionärerna ändras också. Statsministern i respektive land rekommenderar tre kandidater men kommissionens ordförande behöver inte välja någon av dem utan kan pressa fram en för honom eller de stora länderna mer tilltalande kandidat.

Listan på kommissionärer måste därefter godkännas av parlamentet, varefter kommissionen utses av ministerrådet med kvalificerad majoritet. Om Niceavtalet träder i kraft kan de små länderna i mycket ringa grad påverka vem som blir landets kommissionär. De nya tillsättningsreglerna stärker kommissionens makt och minskar de små ländernas inflytande. Kommissionen blir de facto EU:s regering men utan folkligt mandat

Niceavtalet skapar ett nytt EU

Niceavtalet nya regler leder entydigt till en maktförskjutning från de små länderna till de stora samtidigt som balansen mellan Storbritannien med sin historiska knytnig västerut till Kanada och USA och Tyskland/Frankrike rubbas till de senares förmån.

Redan euron har skapat stora spänningar inom EU om vi ska tro nobelpristagaren Milton Friedman. Han har ännu en gång konstaterat att “euron är ett stort misstag. Den skapar inte enighet utan i stället monetär turbulens och spänningar.” Euron finns. Sedlarna är tryckta och mynten präglade. Det är “politiskt omöjligt” att stoppa projektet. Men att spä på de spänningar euron redan skapat med alla de politiska spänningar som blir följden av Niceavtalet och dess maktförskjutning vore ett ohyggligt - ett monstruöst - misstag. Men det finns en enkel utväg:

Lägg Niceavtalet i malpåse! Det är riskfritt. Ingen politisk prestige går förlorad. Tvärtom! EU:s politiker förvandlas till statsmän. De följer ju utslaget i folkomröstningar. Detta gäller till och med så små länder som Irland!


Mer om Nice

Mer av Margit Gennser

Början på sidan