Home - Nytt - Index A till Ö - Statsvetare
EU-grundlagen - EU-val 2004

Medborgare för folkomröstning - Folkomröstning.nu
Junilistan - Nytt Europa -

Medborgare mot EMU


Villy Bergström

Villy Bergström ingår i Riksbankens direktion


När jag har följt debatten har jag ibland uppmärksammat argument som inte alltid har bekräftats av ekonomisk forskning.
Handel, räntor, tillväxt, Tyskland
Villy Bergström anförande 26/6 2003

I min avvägning av argumenten för och emot ett deltagande i valutaunionen ser jag fortfarande förlusten av en nationell ränte- och valutapolitik samt de argument som pekar på att insynen och den medborgerliga kontrollen över den europeiska centralbanken inte är tillräckligt stor, som de främsta argumenten mot ett svenskt deltagande i valutaunionen

När jag har följt debatten har jag ibland uppmärksammat argument som inte alltid har bekräftats av ekonomisk forskning.

Att EMU har lett till en ökad handel inom euroområdet råder lite tvivel om, vilket bl.a. borde leda till högre inkomster för företag och hushåll. Detta anses ge en möjlighet till högre sysselsättning, men det finns inte styrkt i ekonomisk forskning att så blir fallet.

Det hävdas också ofta att valutaunionen leder till lägre räntor.
Räntenivån i Sverige skulle, vid ett deltagande i valutaunionen, mycket väl kunna vara högre än i nuläget om t.ex. tillväxten i euroområdet förbättras. Det är således svårt att tänka sig att ett deltagande i valutaunionen i längden leder både till högre tillväxt och till en lägre ränta

Ett annat argument som har lyfts fram i debatten är att den dystra utvecklingen i Tyskland beror på att D-marken knöts till en för stark kurs gentemot euron.
Mot detta resonemang talar bl.a. att den tyska exportindustrin har utvecklats relativt väl i förhållande till den inhemska efterfrågan under senare år. Min bedömning är istället att flera faktorer har bidragit till den tyska konjunktursvackan varav avsaknad av strukturreformer och nödvändiga avregleringar samt kostnaderna för Tysklands återförening är några.
Däremot är det tydligt att EMU försvårar återhämtningen genom att möjligheten att föra en självständig ränte- och valutapolitik är borta samtidigt som Stabilitets- och tillväxtpaktens krav begränsar utrymmet för landets regering att föra en mer expansiv finanspolitik

Full text


Mer av Villy Bergström

Början på sidan

Tillbaka till startsidan