Åsa Torstensson

Åsa Torstensson, Infrastrukturminister, NäringsdepartementetMotion till riksdagen av Sven Bergström (c) och Åsa Torstensson (c)
Slutsatser av Danmarks EMU-nej

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en svensk EMU-anslutning inte längre är aktuell.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att utarbeta en strategi för Sveriges agerande för ett all-europeiskt samarbete.

Vid folkomröstningen 28 september 2000 beslutade en klar majoritet (53 procent) av de danska väljarna att säga nej till att ge upp den egna valutan, kronen, för EU-valutan euro. Även om många euroförespråkare vill förneka det så råder ingen tvekan om att Danmarks nej också påtagligt påverkar ställningstagandet till EMU:s tredje steg i Storbritannien och Sverige.

Enligt den första opinionsundersökningen från Demoskop efter den danska folkomröstningen skulle 52 procent av svenskarna rösta rösta nej till EMU om de fick rösta i dag, medan förespråkarna för euron endast är 32 procent.

Valutaunionen är främst ett politiskt projekt, som syftar till att skapa en federal stat, där de ingående länderna successivt omvandlas från självständiga stater till delstater. Det är denna utveckling de danska väljarna har sagt nej till genom att tacka nej till euron.

Allt tyder på att motståndet mot att ingå i ett Europas förenta stater är ännu starkare bland svenskarna.

Ekonomiskt är euron hittills ingen framgång. Den nya valutan har tvärtom förlorat kraftigt i värde och Europeiska centralbanken (ECB) har tvingats be centralbankerna i USA och Japan om hjälp för att genom stödköp på konstlat sätt hålla kursen uppe.

Spänningar märks redan inom euroområdet mellan stora länder i centrum -Tyskland, Frankrike och Italien, där ekonomin är svag - och mindre länder i periferin som Irland, Finland och Portugal som hotas av överhettning. Genom att medlemsländerna har avhänt sig räntevapnet är de helt i händerna på de politiskt opåverkbara bankdirektörerna i Frankfurt och deras ställningstaganden.

Av detta kan slutsatsen dras att det inte finns varken politiska eller ekonomiska skäl för Sverige att ge upp kronan för euron och ansluta sig till valutaunionen. Det finns inget folkligt stöd för att ingå i en centralistisk federation, där självbestämmandet kraftigt urholkas.

Ingenting talar för att opinionen kommer att ändras på denna avgörande punkt.

Enligt vår uppfattning bör Sverige därför lägga alla planer på att inträda i valutaunionen på hyllan för överskådlig tid. Det är viktigt att klargöra att en EMU-anslutning inte längre är aktuell.

Sverige bör i stället utarbeta en strategi för hur vårt land bäst kan bidra till att utveckla samarbetet i Europa som självständig stat, gärna i samarbete med Danmark, Storbritannien och Norge.

Enligt vår uppfattning ger en självständigare position Sverige bättre möjligheter att fungera som brobyggare för att utveckla ett all-europeiskt samarbete än om vårt land reduceras till en perifer delstat i Euroland. Det är en utmaning att ta till vara på de möjligheter denna position ger.

Stockholm 5 oktober 2000

Sven Bergström (c) Åsa Torstensson

Kommentar i Östersunds-Posten


Mer om centerpartiet och EMU

Början på sidan