Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - Göran Persson- Statsvetare-
"Ett Europa som varken är en superstat eller endast ett frihandelsområde"
Göran Persson och Tony Blair SvD Brännpunkt 2000-09-21, utdrag

Europa står inför en ny epok. Under de närmaste månaderna kommer beslut att fattas som påverkar hur och när det kalla krigets uppdelning av Europa slutligen ska suddas ut och kontinenten verkligen återförenas. Storbritannien och Sverige är av tradition stabila demokratier och öppna mot omvärlden. Båda länderna har moderna och progressiva regeringar. Följaktligen har vi samma inställning till utvidgningen av den europeiska unionen.

Utvidgningen förblir för oss av högsta prioritet för unionen. Vi måste säkerställa att EU så fort som möjligt accepterar ansökarländer som är redo för medlemskap. Utvidgningsförhandlingarna är i full gång, men då negativa och tveksamma röster betonar svårigheter snarare än den historiska möjligheten som utvidgningen erbjuder, är det viktigt att vi tillförsäkrar de bäst förberedda kandidatländerna tidigt medlemskap.

Vi får framför allt inte glömma vad utvidgningen betyder för EU:s och Europas politiska framtid. Det innebär att vi uppnår det historiska målet att förena vår kontinent i fred och demokrati, ett mål som har undgått alla föregående generationer.

Det innebär stabilitet och välstånd, inte bara för de nya medlemsländerna, utan för oss alla. Alla som tror på fördelarna med handel inser att det är en god affär för oss alla att riva ned hindren för handel med ca 100 miljoner konsumenter. Det betyder att vi för första gången kommer att kunna vidta åtgärder över hela kontinenten för att motverka miljöförstöring och organiserad kriminalitet och för att kunna främja respekten för de mänskliga rättigheterna.

Den pågående regeringskonferensen syftar till att nå en överenskommelse om de institutionella reformer som krävs för att förbereda EU för utvidgningen. Vi stöder till fullo det franska ordförandeskapets ansträngningar att avsluta regeringskonferensen i Nice i december.

En överenskommelse om ett nytt fördrag i Nice innebär dock inte att behovet av ytterligare reformer och debatt om unionens framtid upphör. De långsiktiga framtidsutsikterna för en europeisk union med 25­30 medlemsländer utgör än större utmaningar. Hur ska vi kunna bevara och utveckla en större union som fortfarande kan ta viktiga initiativ och förbli i stånd att ge möjlighet att främja våra nationella intressen mer effektivt genom gemensamma åtgärder?

Politiska reformer måste förenas med ekonomiska reformer. Europeiska unionen måste bli en språngbräda in i den globala ekonomin. I Lissabon tidigare i år kom EU överens om ett nytt strategisk mål som alla nuvarande medlemsländer och kandidatländer kan enas kring: att unionen år 2010 ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med fler och bättre jobb och med social sammanhållning.

Vi européer möts i allt ökad utsträckning av nationsöverskridande utmaningar: handel, ekonomisk globalisering, krishantering, sysselsättning och kamp mot social utslagning, skydd av vår miljö och livskvalitet, kamp mot internationell brottslighet och droger, hantering av immigrations- och asylfrågor. Med utgångspunkt i våra nationella traditioner och erfarenheter kommer vi att behöva samarbeta närmare i framtiden för att möta många av dessa utmaningar.

Det är nödvändigt att börja diskutera dessa frågor nu. Vi behöver också öppna denna debatt för alla invånare i Europa. En allomfattande debatt kommer att ge nya reformer större legitimitet och kommer särskilt att stimuleras av kandidatländernas åsikter. Med sin långa europeiska kulturella och historiska tradition bör dessa länder nu få möjlighet att berika debatten om Europas framtid. Nya beslut om unionens framtida utformning bör tas med

Jean Monnets dröm var ett Europa av jämlikar. Den europeiska unionen grundades på denna princip, som förblir en av hemligheterna bakom dess framgångar i dag. Morgondagens utvidgade europeiska union kommer att tillhöra alla dess medlemmar, stora och små, i nord och syd, i öst och väst. Unionen kommer att bli starkare om alla deltar i dess uppbyggnad. Vi får inte skapa nya skiljelinjer i Europa nu när minnena av de gamla äntligen håller på att suddas ut.

Storbritannien och Sverige är fast beslutna att arbeta tillsammans för ett allomfattande Europa bestående av jämlikar. Vi delar också en vision av ett omdanat och moderniserat Europa som varken är en superstat eller endast ett frihandelsområde, utan ett öppet samhälle bestående av demokratier.

Ett samhälle som baseras på rättsstatens principer och grundläggande värderingar om frihet, öppenhet och social rättvisa där vi agerar tillsammans för att främja våra gemensamma intressen. Våra bägge länder kommer att arbeta gemensamt för att stärka och utveckla denna vision under de kommande månaderna tillsammans med alla som delar våra värderingar och förhoppningar.


Mer om Nice

Början på sidan

Tillbaka till startsidan