Home - Nytt - Index/Search - Statsvetare
EU-grundlagen - EU-val 2004

Medborgare för folkomröstning - Folkomröstning.nu
Junilistan - Nytt Europa - EU Observer

Medborgare mot EMU


Ulf Bernitz

Plattläggningsparagrafen

Mer av Ulf Bernitz


"Större EU försvagar Sverige"
professorn i EU-rätt Ulf Bernitz

DN Debatt 2002-10-30

Sverige har inget EMU-val
SvD Brännpunkt 2002-01-03
Ulf Bernitz professor i Europarätt Stockholms universitet


Sverige har inget EMU-val
SvD Brännpunkt 2002-01-03
Ulf Bernitz professor i Europarätt Stockholms universitet

Måste Sverige gå med i valutaunionen? Den frågan ställer sig många vid detta nyår. Det enkla svaret är: jo, det måste vi. Sverige är fördragsmässigt bundet att gå med i valutaunionen - förutsatt att vi uppfyller de ekonomiska kriterierna.

Sverige har inga särskilda förbehåll i fördrag eller protokoll, som skulle ge oss rätt att stanna utanför - till skillnad från Danmark och Storbritannien - och Sverige har heller inga svårigheter att uppfylla de ekonomiska kriterierna.

Samtidigt är det många, inte minst politiker, som inte alls vill stå för detta och många fler som fått uppfattningen att läget skulle vara oklart. Hur har det blivit så?

Oklarheterna grundlades framför allt i den grundläggande propositionen om Sveriges anslutning till EU. Den lades fram av den dåvarande borgerliga regeringen 1994. Oklarheterna förstärkes i informationsmaterialet inför folkomröstningen, där ja-sidan lade upp hela saken om medlemskap i EMU som en framtida fråga.
Se t ex Janerik Larsson

Sedan kom professor Lars Calmfors stora EMU-utredning, som såg medverkan i EMU som något slags nationalekonomiskt problem och som bland hela sitt stora batteri av experter för övrigt helt saknade juridiskt inslag. Som jag ser det förstod inte Calmforsutredningen att EMU primärt är ett integrationspolitiskt ställningstagande.

Bryter Sverige redan i dag mot sina fördragsförpliktelser genom att ej vara med? Nej, inte formellt. Rådet i EU undvek problemet genom att konstatera 1999 inför den definitiva låsningen av EMU-ländernas växelkurser att Sverige inte var kvalificerat att delta eftersom vi inte fyllde det formella kravet att ha ingått i den europeiska växelkursmekanismen, ERM, i två år.

Detta var emellertid mest ett spel för att rädda situationen utåt, eftersom rådet samtidigt gjorde mycket generösa bedömningar av kvalifikationerna hos vissa medlemsländer i Sydeuropa som ville vara med.

Fortfarande låter Sverige kronan flyta och avstår från att fixera växelkursen, sannolikt just för att söka hålla undan i förhållande till EU:s fördragsregler.

Saken är emellertid inte så enkel. Enligt EG-fördraget har Sverige en grundläggande lojalitetsförpliktelse att söka göra sig redo för medlemskap i EMU. Det följer både av den allmänna lojalitetsförpliktelsen i EG-fördragets art 10 och av de speciella fördragsreglerna om EMU.

I vart fall kan man därför enligt min mening tala om ett slags latent fördragsbrott från svensk sida. Ett vanligt missförstånd är att EU och EMU skulle delvis vara olika saker och att man kan vara med i det ena utan att vara med i det andra. Detta är helt fel.

För Sveriges del kan konstateras att vår fördragsmässiga skyldighet att gå över till euron är klar och att valutaunionen utgör en helt integrerad del av EU av i dag. Det enda reella val Sverige har är att gå med snarast eller att söka finna ursäkter för att skjuta på inträdet. Att långsiktigt stå utanför är inget alternativ om vi vill vara kvar som fullvärdig EU-medlem.

Som sista argument för Sveriges EMU-anslutning brukar ja-sägarna hävda att Sverige faktiskt skulle vara bundet att ansluta sig, därigenom att vi skrivit under olika avtal. Är Sverige - juridiskt eller i praktiken - bundet. Är folkomröstningen en bluff?
Jag citerar ur intervjuboken “Krona eller Euro?” vad Nordbankens fd chefekonom Nils Lundgren svarar:

Full text

Mer om Folkomröstning

StatsvetareBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan