Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-boken"Nej till EMU, men inte till EU"
DN Debatt 2000-03-24

Björn von der Esch, Riksdagsledamot, kristdemokraterna, Margit Gennser Riksdagsledamot, moderaterna, Lotta Nilsson Hedström, Språkrör, miljöpartiet, Maud Olofsson, Vice ordförande, centerpartiet, Gudrun Schyman, Ordförande, vänsterpartiet, Sören Wibe, Fd EU-parlamentariker, socialdemokraterna


Motståndet mot EMU växer i vårt land. Det sker inom alla riksdagspartier från höger till vänster, inom näringsliv och bland ledande ekonomer och statsvetare. Vi som bor i Sverige är alltmer övertygade om att EMU inte är bra vare sig för Sverige eller för Europa.

Sverige, Danmark och Storbritannien som stått utanför EMU har klarat sig bättre än euroländerna. En sund ekonomi med stabila statsfinanser ger utrymme för självständighet utan att inflytandet inom EU minskar. Det gör inte ett medlemskap i en valutaregim som är anpassad till de stora ländernas behov. Riksdagens beslut att tills vidare inte ansöka om medlemskap i EMU:s tredje steg har visat sig vara riktigt.

Kärnfrågan i EMU-debatten handlar emellertid om Sveriges självständighet. Det finns i modern tid inte ett enda exempel på att ett land kunnat existera med bibehållet självbestämmande utan egen valuta. Går Sverige med i EMU kringskärs våra möjligheter att föra en självständig politik på centrala områden. På kort sikt leder EMU till att penningpolitiken görs överstatlig. På längre sikt tvingas vi överge vår rätt att själva avgöra frågor om skatter och annan finanspolitik.

När vi gick med i EU försäkrades att det var ett samarbete mellan självständiga stater. Nu ser vi hur detta samarbete mer och mer tar formen av en utveckling mot ett federalt Europa, med en armé, en utrikespolitik och en överstatlig beslutsstruktur i allt fler frågor. EMU innebär ett stort och drastiskt steg i denna riktning. Vi är övertygade om att många av dem som är och var positiva till själva medlemskapet är skeptiska inför denna utveckling.

Vi som undertecknat denna artikel kommer från olika riksdagspartier. Vi har olika uppfattning i viktiga ideologiska frågor såväl som i konkreta politiska sakfrågor. Flera av oss tog klart ställning för svenskt medlemskap i Euopeiska unionen. Men då det gäller EMU förenas vi i slutsatsen att det är ett bättre val för Sverige att stå utanför den gemensamma valutan.

Introduktionen av euron har fungerat väl rent tekniskt, men detta säger inget om de ekonomiska konsekvenserna på sikt. Eurons fortgående kräftgång på valutamarknaderna illustrerar det enkla faktum att reklam och propaganda inte kan ersätta ekonomiska realiteter. När euron introducerades ansågs det självklart att den skulle bli en stark valuta och kronan en skvalpvaluta. I verkligheten blev det tvärtom.

Åsikten att ett EMU-medlemskap i sig medför tillväxt, lägre ränta, stabilitet och ekonomiskt välstånd är inte trovärdig. EMU är och förblir ett ekonomiskt högriskprojekt. De lågavlönade och lågutbildade står för de största riskerna, men alla vare sig fattig eller rik, kommer att drabbas av de penningpolitiska misslyckanden som EMU förr eller senare leder till.

Frågan om ett eventuellt svenskt deltagande i EMU berör Sveriges suveränitet. Det är en så stor och betydelsefull fråga att den måste avgöras genom en folkomröstning. Det är bra att socialdemokraterna på sin kongress nu uttalat sig för en sådan omröstning. Flera av de andra riksdagspartierna har sedan länge bestämt tagit ställning för en folkomröstning och det borde inte vara svårt för de övriga att inta samma hållning.

En folkomröstning om EMU måste ha två klara alternativ: Ja och Nej. Dessutom måste man ha tydliga utfästelser från riksdagens alla partier att man kommer att följa (under rimlig tid) det utslag som omröstningen ger. Den bör vidare utlysas minst ett år i förväg så att båda sidor får möjlighet att förbereda sig ordentligt och så att risken för taktiska hänsyn till kortsiktiga opinionssvängningar kan minimeras.

Det är också viktigt att de båda sidornas kampanjorganisationer kan förfoga över likvärdiga ekonomiska resurser. Alla organisationer som deltar i debatten bör dessutom (på samma sätt som gäller för partiväsendet i många länder) i god tid före valet redovisa alla ekonomiska bidrag.

Det måste vidare göras klart att frågan gäller EMU och inte EU-medlemskapet. Ett nej till EMU innebär inte att Sverige inleder en process för att träda ut ur EU. Vi är övertygade om att de övriga EU-länderna kommer att respektera ett svenskt nej till EMU i en folkomröstning. Det är också möjligt att frågan då går att juridiskt reglera i en kommande regeringskonferens så att Sverige får samma typ av undantag som nu gäller för Danmark och Storbritannien.

Inget land kan existera isolerat från omvärlden, i synnerhet inte ett litet land som Sverige. Men att vi påverkas betyder inte att vi måste kapitulera och självmant acceptera rollen som en delstat i Europas förenta stater. Som en självständig nation inom Europeiska unionen, men utanför EMU, har Sverige fortfarande en betydande handlingsfrihet i ekonomiska och politiska frågor. Vi är övertygade om att svensk demokrati, välfärd och välstånd vinner på att denna självständighet bevaras. Om vi är framgångsrika blir också vårt inflytande i Europeiska unionen stort.

Vi kommer nu att arbeta aktivt för att en majoritet av väljarna ska rösta nej i den kommande folkomröstningen. Vi vänder oss till alla de som av olika skäl känner tveksamhet mot EMU-projektet, inkluderande alla dem som är övertygat positiva till EU-medlemskapet som sådant.

Europas särprägel har skapats av på en gång betydande likheter och olikheter. Vi är övertygade om att ett fredligt samarbete och fri rörlighet mellan Europas nationer hör framtiden till. Men detta gagnas inte av ett svenskt medlemskap i den gemensamma valutan. Därför säger vi nej till ett svenskt medlemskap i EMU och ja till att behålla den svenska kronan.

Björn von der Esch
Riksdagsledamot, kristdemokraterna

Margit Gennser
Riksdagsledamot, moderaterna

Lotta Nilsson Hedström
Språkrör, miljöpartiet

Maud Olofsson
Vice ordförande, centerpartiet

Gudrun Schyman
Ordförande, vänsterpartiet

Sören Wibe
Fd EU-parlamentariker, socialdemokraternaBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan