Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenSSU

SAP

SSUs förbundsstyrelse säger ja till EMU

För mig och ledningen i SSU ligger det stor prestige i att skapa en ihållande och livlig debatt om fördelar och nackdelar med ett medlemskap, skriver Mikael Damberg.


Här kan du läsa om varför Sverige bör gå med i EMU.
Texten är skriven av de ledamöter i SSUs förbundsstyrelse som är positiva till EMU.

Ja till en gemensam valuta i Europa!

Kortsiktig ekonomisk girighet gör världen och Europa till en otrygg plats att leva i. Globala valutaspekulanter kan genom några enstaka musklick skapa massarbetslöshet och ekonomiska kriser i hela länder. Löntagarnas trygghet och välfärd är ständigt utsatt för hot. I Europa ser vi fortfarande spåren av den senaste ekonomiska krisen. Klassklyftorna har fördjupats. De fattiga har blivit fattigare och de rika bara ännu rikare. Arbetslöshet och socialt utanförskap präglar vår kontinent.

Den här situationen får vi unga socialdemokrater aldrig acceptera. Europas medborgare måste återerövra makten och inflytandet genom att politiskt ta en match mot kapitalet. Hittills har det politiska systemet inte förmått att skapa en effektiv motvikt till den globala kapitalismen. Med den gemensamma valutans (EMU) födelse skapas en ny internationell politisk kraft som kan balansera kapitalkrafterna.

Det är utifrån denna ideologiska utgångspunkt som stora delar av svensk fackföreningsrörelse, det socialdemokratiska partiet och nästan hela den europeiska vänstern tagit ställning för EMU. Vi menar att det är dags också för SSU att ta ställning för ett svenskt medlemskap.

EMU för demokratin Det kanske viktigaste argumentet för EMU handlar om demokratin. Vi måste skapa en större balans mellan kapital och politik. Multinationella företag spelar idag ut länder, företag och fackföreningar mot varandra vilket riskerar att dumpa sociala och fackliga rättigheter. Eftersom Sverige är ett litet exportberoende land blir valutaspekulation särskilt farlig för svensk ekonomi och välfärd. Genom en gemensam valuta och ekonomiskt samarbete kan vi minska kapitalets inflytande och stärka medborgarnas ställning. Ett fördjupat valutasamarbete i Europa är på detta vis ett sätt att motarbeta marknadens makt.

Den gemensamma valutan handlar ytterst om att makten ska ligga hos folket, inte hos kapitalet. Den svenska kronan har idag blivit en leksak för spekulerande börshajar. Det var inte länge sedan en enda person, George Soros, genom spekulation orsakade kaos i den svenska ekonomin. Genom ett svenskt medlemskap i en gemensam valuta som euron begränsas kapitalisternas möjlighet att spekulera mot den svenska ekonomin.

Det är dags att Sverige deltar tillsammans med andra länder i matchen mot kapitalet.

Full text


Här kan du läsa om varför Sverige inte bör gå med i EMU.
Texten är skriven av de ledamöter i SSUs förbundsstyrelse som är negativa till EMU.

Därför nej till EMU

Tjänar ekonomin på EMU?

Nej. Vi klarar oss bättre med den svenska kronan. När forskarna har tittat på vinster med att gå med kan man bara vara säkra på vissa marginella vinster med minskade växelkostnader. Nackdelarna är desto fler och desto allvarligare. Att EMU och euron gått så dåligt som de gjort sedan de infördes beror på att hela projektet är i grunden ekonomiskt svagt.

Tjänar demokratin på EMU?

Nej. EMU är en odemokratisk och byråkratisk organisation, uppbyggd enligt en filosofi där det gäller att minska det politiska (demokratiska) inflytandet över ekonomin. Därför finns det ingen insyn i ECB, därför ligger all makt i händerna på så kallade experter och tjänstemän. Med EMU fattas livsavgörande beslut ännu längre från de vanliga människorna och avståndet mellan folket och makteliten ökar än mer.

Tjänar svenska folket på EMU?

Nej. Risken är stor att vi får betala priset för ett EMU-medlemskap med ökad arbetslöshet och nedskärningar i den offentliga sektorn. Genom att avsäga oss friheten att föra en egen valuta- och penningpolitik samtidigt som vi anpassar oss till EMU-projektets regler för hur ekonomin ska skötas avsäger vi oss också möjligheten att föra en självständig ekonomisk politik.

Tjänar socialdemokratin på EMU?

Nej. Vi socialdemokrater måste sluta engagera oss för stora byråkratiska, centralistiska projekt långt över människornas huvuden och istället lägga kraften på att bekämpa fattigdomen, miljöförstöringen och ojämlikheten mellan människor. Vi måste våga visa att vi är beredda att gå en egen väg och inte bara anpassa oss efter de stora grabbarna i Bryssel.

Tjänar EU på att Sverige går med i EMU?

Nej. Danmark har röstat nej och kommer under överskådlig tid att stå utanför. England verkar inte heller vara på väg att närma sig ett medlemskap. Genom att fortsätta behålla vår frihet och vår egna valuta kan vi tillsammans med de länderna visa på ett alternativ till mer byråkrati, centralism och federalism.

Tjänar resten av Europa på att Sverige går med i EMU?

Nej. EMU riskerar att bli en rikemansklubb för de starkaste europeiska ekonomierna. Genom att med vår starka ekonomi fortsätta stå utanför samtidigt som vi driver på för utvidga EU österut undviker vi en splittring av EU i ett rikt A-lag och ett fattigt B-lag. Ska EU kunna bli en union för fred och samarbete i hela Europa måste vi stå emot de krafter som vill satsa allt på att förvandla unionen till en federalistisk superstat.

Tjänar världen på EMU?

Nej. Amerikanska ekonomer har pekat på risken med att den ökade arbetslöshet som EMU kommer driva fram ska stärka de krafter i Europa som verkar för högre tullmurar och mer protektionism. En sådan europeisk superstat med höga murar är ingenting världen behöver.

Finns det inga bra argument för EMU?

Jo. Vill man ha ett federalistiskt EU - en superstat Europa - då kan det vara klokt att vilja gå med i EMU. Vi tror dock inte på ett federalistiskt EU utan på ett mellanstatligt samarbete, och på att de demokratiska nationalstaterna ska vara kärnorna i detta samarbete.

Därför säger vi ja till svensk frihet och en självständig svensk valuta, och vi säger nej till byråkratin och centralismen inom EMU.

Full text


Ja till EMU efter lång debatt
SSU-kongressen sade tidigt natten till onsdagen ja till att Sverige ska ansluta sig till den europeiska valutaunionen (EMU). Beslutet fattades med endast en rösts övervikt efter en lång debatt med många inlägg.

- Alternativet som förlorade var att Sverige ska stå utanför EMU, sade SSU:s pressekreterare Jonas Hellberg till TT. Röstsiffrorna var 121-120 för en svensk EMU-anslutning.
TT 9/8 2001

SSU säger ja till EMU
SvD Brännpunkt 2001-08-07
Emil Högberg, ordförande Stockholms läns SSU distrikt Laila Naraghi, ordförande SSU Kalmar Wadih El-Achkar, ordförande SSU Jämtland

Nationalstaterna är inte längre en tillräcklig motkraft till kapitalets och nyliberalismens härjningar. Inom EMU kan politiken ge kapitalet en match, skriver tre SSU:are och föreslår en anslutning till EMU. Den senaste Sifoundersökningen visar att 47 procent av ungdomar i åldern 15-29 år säger ja till EMU.

Varför säger en majoritet av unga människor i Sverige ja till EMU? Svaret borde intressera borde politiker, statsvetare och journalister. SSU:s förbundsstyrelse föreslår att den påbörjade SSU-kongressen förordar ett svenskt EMU-medlemskap. Vi menar att tiden nu är mogen för SSU att ta ställning. SSU har fram till nu valt att främst prioritera opinionsarbetet för en folkomröstning. Det socialdemokratiska partiet sa vid den extra partikongressen våren 2000 ja till en folkomröstning om EMU-medlemskapet efter stora påtryckningar från SSU.

Nu är vi inriktade på att starkt och ideologiskt argumentera för ett ja till EMU. Bland unga människor blir allt fler attraherade av idén med en gemensam valuta i Europa. Det ökade stödet syns också bland väljarna i allmänhet, men i synnerhet hos de unga väljarna.

I den förra Sifomätningen svarade bara 32 procent ja till EMU, nu har siffran ökat till 47 procent. Om vi ska spekulera i orsakerna till uppgången är det omöjligt att ange en enda avgörande faktor. Det finns flera. Kanske beror uppgången på att frågan inte längre lika entydigt splittrar de politiska partierna. Sedan LO och socialdemokraterna tog ställning för ett svenskt deltagande i EMU är frågan inte längre en lika uppdelad vänster-högerfråga. Möjligen på grund av det resultatinriktade svenska EU-ordförandeskapet, som under sex månader lyckades nå framgångar i konkreta och viktiga frågor för medborgarna.

Kanske beror svängningen också på att det faktiskt är sommar och att resandet ökar kraftigt. När reskassan ska växlas in blir köpkraften låg. Många ungdomar kommer hem från Greklandsresan eller tågluffandet med en mindre fördelaktig syn på den svenska kronan. Men vårt ja till EMU handlar framför allt om solidaritet och demokrati. Vi hoppas, förutsatt att SSU-kongressen väljer att följa förbundsstyrelsens rekommendation, att SSU:s argument ska attrahera unga väljare som sympatiserar med vänstervärderingar

att säga ja till EMU av ideologiska skäl. EMU och EU kan om vi vill bli ett effektivt verktyg för att minska klyftorna mellan rika och fattiga. EMU är politikens svar på den globala turbokapitalism, som präglas av girighet och kortsiktig spekulation.

Att ställa sig positiv till EMU är en ideologisk ståndpunkt, som vi delar med fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet i Sverige och i Europa.

Vi menar att det finns fyra huvudskäl för ett medlemskap i EMU. För det första menar vi att EMU är ett led i utvecklandet av den Europeiska unionen. För oss är projektet en fortsättning på EU:s grundtanke, att skapa fred och frihet samt att förena folken. För det andra måste det vara demokratin som ska sätta spelreglerna för marknaden och inte tvärtom. Om inte politiken vågar ta makten igen blir det svårt att skapa en balans mellan demokrati och kapital.

Demokrati tar tid och marknaden rör sig snabbt. Demokratin måste skaffa sig tid för att förankra beslut och förverkliga välfärden. EMU är inte det enda svaret på demokratins problem, men det är ett steg i rätt riktning.

Nationalstaterna ensamma är inte längre en tillräcklig motkraft till kapitalet. För det tredje är solidaritet mellan länderna viktigt. Om länderna ska ha råd att vara solidariska måste det finnas strukturer som möjliggör staternas inflytande. Nu är det marknaden som sätter regler för staten. Detta måste förändras. Olikheterna mellan länderna anses ofta vara ett hinder för samarbete. Vi anser att även detta är ett starkt skäl för samarbete inom EMU.

Skillnaderna gör det möjligt för marknaden att spela ut länder och regioner mot varandra. Vi vill inte avskaffa de kulturella skillnaderna, eftersom dessa är en del av Europas styrka och charm. Däremot måste vi motarbeta de skillnader, som bidrar till ökade klyftor mellan länder och individer.

För det fjärde ger EMU förutsättningar för att minska arbetslösheten och på sikt nå målet om arbete för alla.

Den ekonomiska trygghet som en större valuta ger skapar möjligheter att på lång sikt trygga arbeten.

Långsiktiga investeringar är i dag osäkra på grund av att marknaden rör sig snabbt och riskerna för förluster är stora. Med lägre räntor och en underlättad handel ökar investeringarna. Vi måste skapa ett läge där det är gynnsamt att investera långsiktigt i produktion och arbeten.

Sverige som är ett litet exportberoende land är särskilt sårbart för spekulation. Det som Sverige omsätter på ett år omsätter den globala marknaden på en förmiddag.

EMU är den enda utmanaren mot dollarn som kan minska USA:s dominans i världen.

Med andra ord handlar ett EMU-medlemskap inte om ekonomiska mirakelformler. För oss handlar det om solidaritet och demokrati. Att politiken ska ge kapitalet en match!

För mer EMU-positivism, se även SvD


SSU-krav på EMU-anslutning
TT 200103-19

Stockholms läns SSU-distrikt, det största i Sverige, vill att regeringen och LO snabbt börjar driva frågan om en svensk anslutning till valutaunionen EMU.

På helgens kongress antog SSU-distriktet en Europapolitisk skrivelse med krav på ett svenskt medlemskap i EMU.

– Det viktigaste argumentet för ett EMU-medlemskap är att det knyter Europas länder mera samman. Det kan också skapa mer stabilitet i vår gemensamma ekonomi, motverka spekulation mot vår valuta och utgöra en motkraft mot det internationella kapitalet, säger Emil Högberg, ordförande i Stockholms läns SSU-distrikt, till TT.

Enligt Högberg gäller det att starta opinionsbildningen innan Sverige går in i en eventuell lågkonjunktur. Regeringen och LO måste därför sluta mumla om EMU eftersom det kan få förödande konsekvenser


Kom och köp konserverad gröt (SSU)
Finanstidningen, ledare, 2000-10-31

Inget får svenska politiker att känna sådan ridlust som en död häst. Pållen har knappt slagit i marken förrän de hoppar upp på hamburgerköttet och låter ridpiskan randa den stelnande rumpan.

I helgen, några veckor efter det att Danmark sagt nej till deltagande i EMU, bestämde sig SSU för att sätta ned foten i frågan (eller snarare: en majoritet av sju fötter sattes ned, medan sex hölls kvar i luften). Sverige ska med.

Perfekt tajming. Nu, när varje sansad bedömare håller med om att det är år och år till ett eventuellt svenskt deltagande - om det alls blir av - är det dags att skaffa sig en uppfattning. Inte för ett par eller tre eller fyra år sedan, då det faktiskt fanns en liten chans att beslutet skulle tas inom en nära framtid.

Lite småaktigt är det kanske att håna de blivande ministrarna, kommunalråden och ordförandena i landstingsförbundet som utgör SSU:s styrelse. De är trots allt inte ensamma om lusten att piska döda hästar. De apar bara efter sina mentorer. Gubbarna i Frankfurt, förstås, som inte bara satt sig på en död häst: de har låtit sig surras fast vid den samtidigt som den långsamt sjunker allt djupare i ett vattenhinder vars botten ingen sett. Men kanske framförallt partipapporna och partimammorna.

Jodå, Göran Persson hann tala om vad han ville med någon veckas marginal till danskarnas nej. LO hann antyda, lite grand och med reservationer, vad LO ville. Men både Persson och LO väntade tillräckligt länge för att frågan av politiska och praktiska skäl skulle bli en icke-fråga. Och nu när frågan är en icke-fråga börjar de handla. För inom politiken är tillsättandet av utredningar liktydigt med handlande.

Den nya EMU-utredningen är i grund och botten en marknadsföringskommitté, hur osannolikt det än kan låta med tanke på att förre löneministern Bengt K Å Johansson ska leda den. Utredningen ska utreda ”buffertfonder”. Buffertfonder, som suger in extra arbetsgivaravgifter när det går bra och sänker avgifterna när det går dåligt, har ingen praktisk betydelse. Ingen ekonomisk praktisk betydelse, alltså. Däremot har de ett signalvärde för LO. Om man skapar buffertfonder kan LO känna att facket varit med och format EMU. Och då kan LO sälja EMU till medlemmarna. är tanken.

En marknadsföringsploj, alltså.

Det är inget fel på marknadsföring. Men inom marknadsföringen, såsom i den närbesläktade komedien, är tajming allt. Mördande reklam kan sälja konserverad gröt vid rätt tillfälle. Men med taskig tajming förblir burkarna osålda.

Danskarna har sagt nej. Euron faller. Vänsterpartiet drägglar av lust efter en folkomröstning, eller ännu hellre ett EMU-riksdagsval. Bara selotiska folkpartistiska ekonomer med dödslängtan tror att EMU-frågan fortfarande är hetare än Victoria Silvstedts underbyxor.

Dödare än så kan inte kusen bli. Hoppla, SSU!


SSUs förbundsstyrelse säger ja till EMU

Sverige bör ansluta sig till EMU. Den rekommendationen ger SSUs förbundsstyrelse till SSUs nästa kongress som hålls i augusti 2001.

- SSUs förbundsstyrelse säger ja till EMU och rekommenderar SSU-kongressen att principiellt förespråka ett svenskt medlemskap i EMU. Vi väljer att ta ställning för ett medlemskap eftersom vi tror att det kan gynna ekonomin, trygga välfärden och skapa en demokratisk motkraft till de globala marknadskrafterna. Genom att ta principiell ställning vill vi stimulera till debatt så att ombuden på kongressen känner att frågan diskuterats tillräckligt för att kunna fatta ett genomtänkt beslut.

SSU behöver en klar uppfattning i en av vår tids viktigaste frågor, säger Mikael Damberg ordförande i SSU.

SSUs förbundsstyrelse betonar att EMU är ett svar på globaliseringen som försvagat demokratin. Genom ett valutasamarbete skapas en demokratisk motkraft till växande globala markndskrafter.

Eftersom Sverige är ett litet exportberoende land blir valutaspekulation särskilt farlig för svensk ekonomi och välfärd.

- Multinationella företag spelar idag ut länder, företag och fackföreningar mot varandra vilket riskerar att dumpa sociala och fackliga rättigheter. Genom en gemensam valuta och ekonomiskt samarbete kan vi minska kapitalets inflytande och stärka medborgarnas ställning. Ett fördjupat valutasamarbete i Europa är ett sätt att motarbeta marknadens makt och därigenom långsiktigt trygga välfärd och arbete i Sverige och Europa, säger Mikael Damberg.

- Det finns också ekonomiska fördelar med EMU. En gemensam europeisk valuta gynnar konsumenternas intressen genom att pressen på priserna ökar. EMU ligger även i de mindre företagens intressen eftersom mindre företag inte har tid eller resurser att bedöma valutarisker, säger Mikael Damberg.

SSUs förbundsstyrelse var eniga kring att förbundet inte ska agera kampanjorganisation i den kommande folkomröstningen oavsett politiskt ställningstagande på kongressen.


Kommentar i SvD

Början på sidan/Top of page

Tillbaka till startsidan