SIEPS:
Lissabonfördraget

BBC:
The Lisbon Treaty

Open Europe:
Guide to the constitutional treaty

Grundlagen
Tidigare

Folkomröstning

Irland

EU i valrörelsen 2006

Proposition 2001/02:72

Björn von der Esch

EU om EU:s grundlag
på svenska

Medborgare för folkomröstning

Fritt Europa

Nytt Europa

Free Europe

Open Europe

The Centre for European Reform

Reformklubben

The Economist
The Constitution - short

The Economist
articles about The Constitution

Regeringskonferensen i Nice

Regeringskonferensen i Amsterdam

Rome, Habsburg and the European Union

Rolf Englund blog på svenska
In swedishNews Home

nejtillemu.com


EUs grundlag - The Constitution


They are not more European than we are.
They are just more federal.
Mrs Thatcher

Carl Bildt: Vi har inte tillräckligt mandat
/för att i riksdagen fatta beslut utan folkomröstning om EUs grundlag/
hos Göran Rosenberg i TV4

Partiledarna, Lissabon och EU-parlamentets växande makt
Rolf Englund blog, 2014-05-04


Västblocket
Merkel Pushes for Convention to Draft New EU Treaty
Germany is pushing for a new treaty governing the construction of the European Union, and it is calling for a convention to draft the pact to be convened before the end of the year.
The treaty would pave the way for deeper European integration and would create a new legal foundation for the bloc.
Der Spiegel 27 augusti 2012


Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.
Då bör svenska folket också ha det klart för sig innan vi röstar om medlemskap. Att komma fem-tio år efteråt och upptäcka att vi plötsligt har gått med i någonting som successivt beövar oss vår nationella bestämmanderätt, det skulle vara att sätta sig i en trettio år lång svekdebatt vad det gäller demokratin.
Det vill jag inte göra.
Göran Persson 1997-10-13, Fichtelius, sid. 391


"It all began with the euro crisis," said Herman Van Rompuy, the EU president.
For some it began earlier with the "Stolen Referendum",
the fateful decision to ram through the Lisbon Treaty without a vote
after the French people had already rejected an almost identical text called the European Constitution.

Ambrose Evans-Pritchard, 21 May 2014

"In choosing to ignore the people's choice in May 2005, France's leaders revealed everything about the Europe we have. What we are seeing to today are the aftershocks of this anti-democratic earthquake,"
said French author Coralie Delaume in Europe: Disunited States.

Full text


Västblocket
Merkel Pushes for Convention to Draft New EU Treaty
Germany is pushing for a new treaty governing the construction of the European Union, and it is calling for a convention to draft the pact to be convened before the end of the year.
The treaty would pave the way for deeper European integration and would create a new legal foundation for the bloc.
Der Spiegel 27 augusti 2012


EU:s ledare har nu enats om huvuddragen i en krishanteringsmekanismen där euroländer som behöver stöd kan få lån
För att inrätta det nya systemet krävs en ändring i EU:s fördrag.
Att öppna för ändringar riskerar att utlösa nya krav på ändringar i andra delar av grundlagen.
Lösningen är att använda en förenklad procedur för ändringar och infoga två meningar i det gällande fördraget.
Det innebär inte att mer makt flyttas från EU-länderna till EU:s institutioner och därmed undviks nya, mångåriga diskussioner och folkomröstningar runt om i EU.
Riksdag och Departement

EU genomför fördragsändring i smyg
Därmed undviks nya, mångåriga diskussioner och folkomröstningar runt om i EU.

EU:s ledare har nu enats om huvuddragen i en krishanteringsmekanismen där euroländer som behöver stöd kan få lån.

För att inrätta det nya systemet krävs en ändring i EU:s fördrag. Det är en känslig fråga då Lissabonfördraget bara har varit i kraft i drygt ett år, och att öppna för ändringar riskerar att utlösa nya krav på ändringar i andra delar av grundlagen.
Lösningen är att använda en förenklad procedur för ändringar och infoga två meningar i det gällande fördraget. Det innebär inte att mer makt flyttas från EU-länderna till EU:s institutioner och därmed undviks nya, mångåriga diskussioner och folkomröstningar runt om i EU.
Riksdag och Departement

Sverige inställning är att en permanent krishanteringsmekanism är viktigt för stabiliteten i Europa och därför är Sverige berett att delta, förklarade Reinfeldt.

Han varnade dock för att öppna för stora ändringar i fördraget, eftersom det får till följd att andra länder vill fylla på med helt andra förslag. Det leder till krav på nya folkomröstningar runt om i unionen, och därmed skulle EU hamna i en långdragen politisk process.

Källa Riksdag och departement

Europaparlamentet godkänner fördragsändring för att möjliggöra stabilitetsmekanism

Europeiska rådet 23-03-2011

Ledamöterna har tidigare kritiserat Europeiska Rådets ursprungsförslag om fördragsändringen både för arbetsmetoden och för själva innehållet - varken metod eller innehåll respekterar EU:s arbetsmetoder.

Europeiska Rådets förslag godkändes med 494 ja-röster mot 100 nej-röster och 9 nedlagda röster trots parlamentets reservation att det "hade varit att föredra" att arbeta enligt unionsmetoden, något som också Europeiska Centralbanken, ECB, rekommenderat.

Läs mer här

Och här

Article 122
Read all about it

- Som komplement till den europeiska stabilitetsmekanismen bör unionen främja en konsoliderad euroobligationsmarknad.
Det beslöt EU-parlamentet Onsdagen den 23 mars 2011.

L. Enligt artikel 48.6 i EU-fördraget får Europeiska rådet, efter samråd med parlamentet, anta ett beslut om att ändra alla eller en del av bestämmelserna i del tre i EUF-fördraget utan att detta påverkar balansen mellan unionens respektive medlemsstaternas behörighet.

M. En ökning eller minskning av unionens befogenheter skulle kräva ett ordinarie översynsförfarande.

N. Varje ytterligare ändring av EUF-fördraget bör genomföras enligt det ordinarie översynsförfarandet.

O. Det föreslagna beslutet kan inte träda i kraft förrän det har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Läs mer här

---

Ur EU-nämndens stenografiska uppteckningar 2010/11:29, Onsdagen den 23 mars 2011
Statsminister Fredrik Reinfeldt

Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 24–25 mars 2011

Vid eurotoppmötet den 11 mars rätades de viktigaste frågetecknen runt EFSF ut. Bland annat beslutades att mekanismens utlåningskapacitet ska uppgå till 450 miljarder euro. Tanken är att denna tillfälliga krismekanism senare ska ersättas av en permanent, som kallas för ESM, den 1 juli 2013. Enighet har nåtts om utformningen av ESM. Den blir en internationell finansiell institution, och dess utlåningskapacitet ska uppgå till 500 miljarder euro. Den kommer att bestå av både inbetalat kapital och så kallat garantikapital.

Toppmötet kommer vidare att besluta om en ändring av artikel 136 i fördraget i enlighet med det beslutsutkast som Europeiska rådet enades om i december – detta för att även fördraget ska bana väg för inrättande av ESM. Efter detta beslut kommer fördragsändringen att godkännas i enlighet med nationella konstitutionella bestämmelser.

För svenskt vidkommande avser regeringen att återkomma till riksdagen med en proposition i frågan, detta med målsättningen att möjliggöra en fördragsändring från och med den 1 januari 2013.

---

EU genomför fördragsändring i smyg, med hjälp av Reinfeldt
Rolf Englund blog 8 juli 2011

German Constitutional Court

Början på sidan


Democratization Can't Save Europe
Democracy needs the kinds of conditions that do not exist in Europe today.
The Need for a Centralization of Power
Herfried Münkler, Der Spiegel 8 juli 2011

Europe's political elites are a pathetic sight at the moment, they celebrate every stumbling move as the salvation of Europe and the euro. The poor image Europe is currently projecting is largely the result of the impotence of its elites .

Europe is at least as diverse as Belgium on national and economic issues. Pushing for the democratization of Europe is akin to playing a reckless game that can quickly lead to European disintegration. Those who see democratization as a logical reaction to the crisis may not even aware of this risk. They see democratization as an automatic reflex in response to the crisis.

But democracy needs the kinds of conditions that do not exist in Europe today.

Europe was a project of the elites from the very beginning, but with the proviso that democratization would happen at the next available opportunity.

Those who support democratization now are strengthening the centrifugal forces in Europe. Despite all mistakes and ineptitudes, it is the elites who are keeping Europe together.

Full text

Tyskland


Folkpartiet välkomnar de förslag som EU-kommissionen lagt, även när de innebär steg mot överstatlighet med makroekonomisk övervakning och gemensamma strängare budgetregler.
Ett starkare ekonomiskt samarbete är bästa medicinen för Sveriges och det tättbefolkade Europas ekonomiska stabilitet.
Carl B Hamilton, ordförande i riksdagens EU-nämnd, SvD 28/11 2010

Man kan lätt konstatera att Fridolin har fel genom att vända blicken österut.
Finland, en liten ekonomi i Europas utkant och lik vår egen, har klarat sig marginellt bättre än Sverige sedan 1999 med euron som valuta, skrev Carl B Hamilton.
BBCs diagram visar något annat

Men enligt ett diagram hos BBC hade Finland den största minskningen av BNP under 2009

Full text

Carl B Hamilton

Början på sidan


Den 24 november ska riksdagen fatta det andra och avgörande beslutet för att ändringarna i regeringsformen
som ska träda i kraft den 1 januari 2011.
Med denna nya paragraf blir Sveriges EU-medlemskap grundlagsskyddat.
Konsekvensen blir att medlemskapet i EU cementeras och att det blir svårare för Sverige att lämna EU.

Jan-Erik Gustafsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till EU, m fl, SvD Brännpunkt 23 november 2010

I dag är minst 80 procent av de beslut som fattas i riksdagen redan beslutade i Bryssel. Lissabonfördraget, som trädde i kraft 1 december förra året, medför att än mer makt flyttas från riksdag, landsting och kommuner till EU:s överstatliga institutioner. Den nya EU-grundlagen innebär både en utvidgning av EU:s makt att stifta lagar oberoende av svenska folkets vilja och en ökning av unionens makt att begränsa vår egen riksdags möjlighet att stifta lagar.

Full text


Den grundlagsförändring som riksdagen den 2 juni i år enhälligt röstade för i en första omgång,
och som kan komma att klubbas igenom den 24 november, innefattar punkter som
försvagar det svenska medborgarskapet, grundlagsbefäster mångkulturalismen samt innebär krav på att
grundlagen åter måste ändras i det fall Sveriges vill träda ur den europeiska unionen.
Jimmie Åkesson och Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, SvD Brännpunkt 19 november 2010

För oss och våra partikamrater är alla dessa förändringar ytterst beklagansvärda eftersom de försvagar svenskarnas status och rätt till självbestämmande.

Det som oroar och förvånar oss är att det är så tyst bland Sveriges EU-kritiker. Varför råder närmast total tystnad om att Sveriges konstitution ändras för att befästa EU-medlemskapet?

Vi menar att det svenska medlemskapet i EU är allt annat än folkligt förankrat och att det därför är respektlöst att skriva in detsamma i grundlagen.

Full text

Ynkedom i riksdagen vid grundlagsbeslut
De skamliga Ja-sägarna om Lissabon i riksdagen

Början på sidan


Reinfeldt, Rolf Gustavsson, Lissabonfördraget och Sudettyskarna
Rolf Englund blog 5/12 2010


Concern is growing across the EU that last-minute Czech demands could drag ratification out into next year,
raising the spectre of a British referendum on the Lisbon Treaty if David Cameron wins a general election next spring.
Daily Telegraph 12/10 2009

Mr Fischer /prime minister/ has promised to take up an 11th hour ultimatum, issued last Friday, from the Czech president for "legal guarantees" that the Lisbon Treaty will not lead to massive reparations payouts to Germans expelled from Czechoslovakia after the Second World War.

Full text


The Euro: The Politics of the New Global Currency
by David Marsh

Amazon


It was inevitable, I think, that Czech President Vaclav Klaus would take his last stand against the European Union’s Lisbon treaty on the Sudeten German issue.
Tony Barber, FT's Brussels bureau chief, 12/10 2009

The Sudeten German question touches a genuinely raw nerve among some Czechs. It relates to the several million ethnic Germans expelled from Czechoslovakia at the end of the second world war at the behest of the Prague authorities, who were convinced - with good reason - that large numbers of the German minority had served as a Nazi fifth column. Some Czech politicians have proved willing to play on the fears of ordinary Czechs that descendants of the Sudeten Germans may one day succeed, through legal action, in reclaiming the property of which their forebears were stripped.

Klaus says he wants a clause attached to the Lisbon treaty guaranteeing that the European Court of Justice will never invalidate the so-called Benes decrees, the act under which the Sudeten Germans - as well as a smaller number of ethnic Hungarians - were expelled from their homes.

Poland, like the Czech Republic, frets about potential property claims from ethnic Germans expelled from territories that Poland was awarded in 1945, in compensation for land lost to the Soviet Union.

Full text


Klaus, EU and the Beneš decrees
Whether or not you agree with my position that the post-war expulsion was "macroscopically just", you should be able to understand that this is a potentially explosive issue.
If it exploded, it would be much more important for the Czech Republic than the membership in the European Union or any similar topic of this kind.
A removal of the Beneš decrees would mean the destabilization of property rights of a significant part of the real estate market on one third of our country.
It could be a complete mess, coupled with lots of nationalist emotions on both sides.
Blog 11/10 2009

Full text


Germany’s constitutional court ruled that the Lisbon treaty was consistent with German law.
This means Germany will be able ratify the treaty before the end of the year.
But... If you read the entire 147-page ruling, you realise that
the court has given a damning verdict on future European integration.

For example, it declared a hypothetical fiscal policy co-ordination or the establishment of a single European Union military command as unconstitutional.
Wolfgang Münchau, FT July 12 2009


Rolf Gustavsson:
Precis som när Maastrichtfördraget behandlades i författningsdomstolen (1992) sätter Tysklands högsta jurister gränser på en lång rad områden för hur långt den europeiska integrationen ska kunna gå utan att hota det demokratiska styrelseskicket.
Domstolen slår fast att EU inte är en ”statsanalog” organisation och att
EU-parlamentet inte representerar ett europeiskt statsfolk.

EU förblir ett förbund mellan självständiga demokratiska stater och EU-parlamentet företräder folken i dessa stater.
Men för att den fortsatta integrationen inte ska skena iväg utom kontroll för de demokratiska instanserna krävs att de ges förstärkta kontrollmöjligheter.
Utan förbättrad parlamentarisk kontroll riskerar demokratin att urholkas, anser domarna i Karlsruhe.
SvD 30 juni 2009, 23.30


Unfortunately, but perhaps inevitably, the institutions of the EU have become dedicated to the centralisation of more and more power at the EU level.
How this has happened has been analysed by Roland Vaubel, a neoliberal German economist, for the Institute of Economic Affairs*.
The EU has been over many years inching its way forward to what it calls “ever closer union” and Prof Vaubel calls “ever greater centralisation”.
The latest example is the constitutional treaty, rejected by French and Dutch referenda but then revamped with modest amendments to counter specific national concerns
– and to enable the British government to renege on its referendum pledge.
Samuel Brittan, FT, June 11 2009

Prof Vaubel’s basic thesis is that EU institutions such as the Commission, parliament, court and council have a vested interest in centralised decisions: it enhances their own power and prestige. In the current political atmosphere I cannot help noting that EU officials, especially expatriate ones, earn far more than their nearest equivalents in national governments. Just as tellingly, there is a self-selection bias. As Prof Vaubel says: “Euromantics are more likely to work for the EU than Eurocritics.”

Full text

Roland Vaubel


Conservative MEPs form new group
The Conservatives' new "anti federalist" bloc in the European Parliament will be "good for European democracy".
The new European Conservatives and Reformists Group includes 55 MEPs from across eight member states.
BBC 22 June 2009

Mr Hague said: "We do work, on a regular basis, with President Sarkozy's party, with Chancellor Merkel's party - that doesn't mean we have to be in the same group in the European Parliament.
"These groups will often work together but clearly we differ with those parties about the extent of European integration.
"We don't believe in the so-called federal Europe and it has got to be good for European democracy and diversity to have a grouping in the European Parliament with which we agree and can put an alternative point of view."

Full text

Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund
- "ever closer union" -
som är själva grundbultsfelet med EU.

Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.
Rolf Englund Barometerns website 7/6 2005

Top of page


Johan Hakelius om varför du inte ska rösta i EU-valet
Parlamentet har makt. Det vill ha mer.
Det är precis därför du inte ska rösta den 7 juni.

Johan Hakelius, Aftonbladet 2009-05-29
En lysande artikel


"The [free-market] liberalism without rules failed
"We refuse a bureaucratic Europe that mechanically applies the rules ...
We want a European Union that listens to the citizens, innovates, revitalises."
Such a Union would "favour the emergence of strong European enterprises" and
would "protect the European industry."

Angela Merkel and president Nicolas Sarkozy, 31 May 2009 Journal du Dimanche and Die Welt am Sonntag

"The [free-market] liberalism without rules failed.
This failure led to the severe crisis that we find ourselves in now."

Ms Merkel and Mr Sarkozy reaffirmed their opposition to an "unlimited enlargement" of the EU, as well as their strong backing for the bloc's Lisbon Treaty.

"Führungsverantwortung"
"Wir wollen kein bürokratisches Europa, das mechanisch pedantische Regelungen durchsetzt und auf Veränderungen nicht reagiert.
Wir wollen eine Europäische Union, die den Menschen zuhört, sich ständig erneuert und Führungsverantwortung übernimmt.
Wir wollen eine Europäische Union, die die Vielfalt ihrer Mitgliedstaaten respektiert, aber entschieden und geschlossen in der Welt Position bezieht.
Wir wollen eine Europäische Union, die auf die Fragen unserer Zeit mutige Antworten gibt, um unseren Wohlstand zu sichern. Wir wollen eine Europäische Union, die Forschung und Innovation auf der Grundlage einer erneuerten Lissabon-Strategie fördert, die wirtschaftliche Koordination verbessert, wirkungsvolle politische Leitvorstellungen in den Bereichen Einwanderung, Energie und Verteidigung formuliert und ihre gemeinsame Politik - insbesondere ihre Agrarpolitik - wirkungsvoller und moderner gestaltet.

"Verantwortungsbewusste Marktwirtschaft"
Der unregulierte freie Markt hat versagt. Er führte zu eben jener schweren Krise, in der wir uns jetzt noch befinden.
Wir wollen eine verantwortungsbewusste Marktwirtschaft, die dem Unternehmer und dem Arbeitnehmer verpflichtet ist, nicht dem Spekulanten; eine Marktwirtschaft, die auf langfristige Investitionen, nicht auf den schnellen Profit setzt.

Bitte, mehr lesen bei Die Welt

Read more at EU Observer

Tyskland

Frankrike


EU Reform: Hidden Agenda
A stable framework would be the purpose of a genuine constitution. It would set out clearly those matters that are the responsibility of the E.U., and those that remain the responsibility of the member states. It is this that Europe badly needs.
And it can be secured if, and only if, the federalist dream is explicitly abandoned.
Nigel Lawson, Time Magazine 26/3 2008

Top of page


Vi vill öka möjligheten att pröva om tillämpningen av lagar och förordningar strider mot vår grundlag
genom slopande av det så kallade uppenbarhetsrekvisitet och inrättandet av konstitutionell kammare - en författningsdomstol inom ramen för vår domstolsordning.
Medlemmar av Grundlagsutredningen som företräder samtliga allianspartier samt miljöpartiet, DN Debatt 20 maj 2008


Regeringen erkänner att lagligheten i riksdagens ratificering av Nice-fördraget kan ifrågasättas
Ur Prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m.


Nyligen polisanmälde sverigedemokraternas ungdomsförbund statsminister Fredrik Reinfeldt för högförräderi - på grund av att han undertecknat Lissabonfördraget.
DN huvudledare 19/5 2008


Remember Winston Churchill’s phrase about "fighting them on the beaches". Well our beaches are entirely subject to the European Commission’s directives.
Article by John Blundell in the Business 12/3 2006
One of the great clichés of politics is that Britain has no written Constitution. Britain’s constitution is called the Treaty of Accession. It has been supplemented by the Treaties of Maastricht and Nice.
Click


Ett nej till Lissabonfördraget skulle kunna bli en nyttig startpunkt
för en mer balanserad reformering av unionsbygget

Henrik S Järrel, tidigare moderat riksdagsledamot, Newsmill 19/5 2009

Full text


SIEPS remissvar på Lissabon

Det är inte tillfredsställande att grundlagen ger ett så vagt och otydligt besked om förutsättningarna för Sveriges medlemskap i EU.

Som lagrådet påpekade i sitt yttrande över det konstitutionella fördraget ”synes det ... väl kunna hävdas att principerna för statsskicket påverkas enligt det nya fördraget”.

Lagrådet uttalade att överlåtelserna av ”normgivningskompetens och traktatmakt är så omfattande och betydelsefulla att riksdagens ställning reellt sett urholkas i väsentlig grad”.

Vad lagrådet tycks poängtera är att det är självklart att ändringar i EU:s grundfördrag även rör principerna för vårt statsskick (i vart fall såsom lokutionen uppfattas i normalt språkbruk).

Lagrådet understryker att i samband med en överlåtelse av beslutanderätt leder förekomsten av majoritetsbeslut till ”att varken de svenska väljarna eller riksdagen kan ställa någon till ansvar i de fall där den svenska representanten blivit nedröstad i ministerrådet.
Detta innebär att vad som är en fundamental princip för den svenska statsstyrelsen inte får genomslag inom de områden där överlåtelse av beslutanderätt sker”.

Mot denna bakgrund kan det mycket väl hävdas att Lissabonfördraget ”rör principerna för statsskicket”.

Det är vid en jämförelse med tidigare överlåtelser och i förhållande till EU:s pågående och förväntade utveckling som förändringarna inte framstår som revolutionerande.

Lissabonfördraget är ett tydligt exempel på den nuvarande ordningens otillräcklighet. Fördraget förutsätter en överlåtelse av normgivningskompetens på straffrättens område medan det enligt regeringsformen endast är riksdagen som har sådan kompetens om fängelse ingår i straffskalan. Innebär det förhållandet att riksdagen för första gången formellt överlåter straffrättslig kompetens – ett område som berör kärnan i medlemsstaternas suveränitet – att principerna för statsskicket påverkas i alltför stor utsträckning, dvs. är rörda i den mening som avses i RF 10:5?

Fördraget innebör en ökad användning av medbeslutandeförfarandet (nu omdöpt till det ”ordinarie lagstiftningsförfarandet”), en övergång från enhällighet till kvalificerad majoritet i rådet på vissa områden samt en överlåtelse av beslutanderätt på framför allt det straffrättsliga området.
Det kan därför hävdas att fördraget ”rör” principerna för statsskicket.

Vid en tolkning av lokutionen ”rör principerna för statsskicket” måste dock förarbetena till RF 10:5 beaktas. Förarbetena och RF 10:5 är inte likalydande. Det uttalande som den aktuella skrivningen främst faller tillbaka på tycks vara ett uttalande av Konstitutionsutskottet i samband med ändringen av RF 10:5 inför EU- inträdet.

Utskottet uttalade att beslutsbefogenheter inte får överlåtas i sådan omfattning att regeringsformens bestämmelser om statsskickets grunder upphör att vara giltiga. Överlåtelsen fick heller inte beröra andra bestämmelser som bär upp grundläggande principer i vårt konstitutionella system, till exempel den fria åsiktsbildningen.

Full text

Konstitutionsutskottet i samband med ändringen av RF 10:5 inför EU-inträdet.

Lagrådets yttrande över det konstitutionella fördraget
2005-06-28

Början på sidan

EU treaty is a constitution, says Giscard d'Estaing
The Independent 30 October 2007


Den ende som i slutändan gick rakt mot det egna partiet var riksdagsmannen Sven Bergström som röstade nej till Lissabonfördraget.
Ekot 21/11 2008


Ynkedom i riksdagen vid grundlagsbeslut
De skamliga Ja-sägarna om Lissabon i riksdagen
Rolf Englund 22/11 2008


S kör över LO om Lissabonfördraget
Socialdemokraterna kommer inte att följa LO-kongressens beslut att socialdemokraterna ska vänta med att rösta ja till Lissabonfördraget. LO vill att omröstningen äga rum först efter att regeringens utredning av den så kallade Vaxholmsdomen är klar.
Men socialdemokraterna tänker inte vänta.
Ekot tisdag 3 juni 2008


Början på sidan

Our shared Anglo-Celtic culture has long been a well-spring of free enterprise
(with Dutch, Swedish, and Hanseatic help in fighting European absolutism along the way), and
that is what is so threatened by the Lisbon Treaty, the treaty to end all EU treaties.
Ambrose Evans-Pritchard, Daily Telegraph 26/05/2008


EU Commissioner Charlie McCreevy:
No Sane Person Would Read Lisbon Treaty
Deutsche Welle 24.05.2008

Början på sidan


German conservative MP Peter Gauweiler repeated his intention to bring the treaty before the country's constitutional court.
"What Brussels is supposed to get in powers is not compatible with our democratic principles,"
He said his reason for bringing the case is the constitutional court's loss of power to the European court. The constitutional court has until now kept an eye on the inalienable rights of German citizens given to them by Germany's constitution (Grundgesetz), he noted.
EU Observer 25/4 2008


EU treaty ratification may be delayed in Germany
The text then needs to be signed off by the country's president, Horst Kohler.
If Mr Gauweiler, a centre-right politician from CSU put a case before the he country's constitutional court...
EU Observer 20/2 2008


The Dogs Have Barked and the European Caravan Must be Stopped
– A short history of where we are, how we got here and what we do next
Bill Cash, The European Journal Nov-Dec 2007 (pdf)

Början på sidan


Finansministrarna ska bland annat diskutera erfarenheterna från de första tio åren med EMU - som på det stora hela varit framgångsrika och gett oss en ny, stark, världsvaluta.

EU-Nämnden

Anna Kinberg Batra blog

Emu’s second 10 years may be tougher
Martin Wolf, FT May 27 2008


Moderaterna måste "förnyas eller dö", enligt statsminister Fredrik Reinfeldt.
Nu har turen kommit till Europapolitiken.
I fredags presenterade partiets ledning en rapport inför valet till Europaparlamentet våren 2009.
Den europeiska valutan tillägnas tre meningar.
DN huvudledare 11/2 2008

Författaren Anna Kinberg Batra - mest känd för det enfaldiga yttrandet "stockholmare är smartare än lantisar" - satte tyvärr tonen vid presentationen i fredags genom att framställa efterkrigstidens erfarenheter som irrelevanta, som om det rådde en konflikt mellan Europas historia och morgondagens utmaningar.

"Det är dags att ta fram en Europapolitik som handlar mer om i dag och i morgon än om 1945 eller 1957 eller murens fall." Anna Kinberg Batra, ordförande i riksdagen EU-nämnd (SvD 9/2)

Moderaternas nuvarande delegationsledare Gunnar Hökmark - en gång Carl Bildts partisekreterare - har exempelvis en stark ställning i den kristdemokratiska gruppen. I den nyutkomna debattboken "Världen väntar inte" framträder han som en engagerad och intressant europeisk politiker.

Den europeiska valutan tillägnas tre meningar.

Full text

Moderaterna


”Niklas Wykman, ordförande i moderata ungdomsförbundet”:
Folkomrösta om EU:s nya fördrag”
Den gemensamma valutan är ”ingen frihetsidé” utan ”ett maktprojekt från Bryssel”
Muf gillar heller inte EU:s nya fördrag.
SvD Nyhetsplats 15 januari 2008

Början på sidan


Regeringen skrotar förslaget om sänkt arbetsgivaravgift för vissa tjänsteföretag
på grund av de krav som EU ställer.

Nu måste man hitta på ett nytt alternativ för att inte svika sitt vallöfte.
Rapport 5 februari 2008

EU har satt som villkor att endast företag med färre än 250 anställda kan få ta del av de sänkta arbetsgivaravgifterna.
Regeringen hade räknat med att skapa ca 17.000 nya jobb i tjänstesektorn genom sänkta avgifter för tjänsteföretag, som bilverkstäder, taxibranschen, restauranger och frisörer.

Full text


The Dutch and French rejections appeared to highlight everything that critics said was wrong with the EU at the time – an inflexible, over-bureaucratised organisation full of arrogant ambitions and convinced that it knew better than the bloc’s 495m people what was good for them.
EU leaders reacted by dropping the concept of a “constitution” from their treaty but keeping as much of the document’s detail as possible.
Financial Times 2007-12-13

The Lisbon treaty is an immensely complicated document with (in its English version) 175 pages of treaty text, 86 pages of protocols, a 25-page annexe and a 26-page final act containing 65 separate declarations.

Full text

If you want to understand what is happening to the European Union’s constitution,
the EU flag is a good place to start

Click here

Top of page


Frankrike godkände nya EU-fördraget
Skillnaderna mot det ursprungliga förslaget är i mångt och mycket symboliska, som att delarna om en EU-hymn och flagga har tagits bort.
Omröstningen skedde i skuggan av den franske presidenten Nicolas Sarkozys bröllop och föranledde inte några större diskussioner.
DN, reporter Marianne Björklund, 4/2 2008

Strax före jul skrev EU:s ledare under ett nytt, nedbantat förslag till ny grundlag det så kallade Lissabonfördraget.

Full text

Frankrike

Top of page


Reformfördraget måste ratificeras, och dess genomförande under 2009 måste konkret förberedas.
Vi måste se över de olika fredsinstrument vi har - diplomatiska, ekonomiska och militära.
Skall vi vara en verklig fredsmakt måste vi också ha instrument som fullt ut svarar mot våra ambitioner.
Carl Bildt DN 2/1 2008

Carl Bildt

Med det nya Lissabonfördraget får EU en tydlig röst i utrikespolitiska frågor och arbetet för fred och säkerhet stärks.
förena våra krafter och resurser för att bedriva en verkligt samlad och enhetlig utrikespolitik för EU
Margot Wallström SvD Brännpunkt 13/1 2008

Margot Wallström

Top of page


Ett nytt fördrag är okej,
men någon antiturkisk gränsdragning ska det inte vara.

DN-ledare 2007-12-11


På torsdagen undertecknades det nya EU-fördraget av 27 regeringschefer.
Det är många som kräver folkomröstning men EU:s ledare har verkligen
tagit varandras händer i Lissabon för att se till att fördraget går igenom.
Ekot 13 december 2007

– På fler områden än i dag ska det kunna tas beslut med majoritet, där det i dag krävs enhällighet och det är den viktigaste grundläggande förändringen. Sedan kommer även regeringschefernas runda, det som heter Europeiska Rådet, att ledas av en vald president. I dag är det regeringschefen i ordförandelandet som presiderar i Europeiska Rådet.

Varken i Frankrike eller Nederländerna ska det hållas någon folkomröstning den här gången, det är bara Irland där man har ett grundlagskrav på folkomröstning.

– Det är många som kräver folkomröstning, även i Sverige och man får räkna med att de får ännu svårare den här gången att övertyga sina regeringar om det, för EU:s ledare har verkligen tagit varandras händer i Lissabon för att se till att fördraget går igenom.

SR Brysselkorrespondent Stefan Winiger, intervjuad av Ekots Anna Hernek

Full text


Enskild EU-medborgare berörs minimalt av nya fördraget
Ekot 13 december 2007
EU leaders have signed a treaty in the Portuguese capital, Lisbon, that is expected to greatly alter the way members govern themselves.
The treaty creates an EU president and a vastly more powerful foreign policy chief for the Union's 27 nations.
At the same time the document scraps veto powers in many policy areas.
BBC 13/12 2007


The EU's new treaty is the same as the rejected constitution
- only the format has been changed to avoid referendums, says Valery Giscard d'Estaing,
architect of the constitution.

Le Monde and other European newspapers EU Observer 29.10.2007

Top of page


We believe the time has now come when we need not only to reject the impetus to further intervention that would flow from this treaty,
but finally face up to the need to negotiate a new relationship within Europe that better serves our national interests.

Lord Blackwell and Ms Ruth Lea, Financial Times 17/10 2007

While Britain has always shared the objective of opening up free trade across Europe, we now find ourselves bound into a project of European political and economic integration that puts our own economic success at risk.

This new relationship would aim to preserve the benefits of free trade and co-operation on policy areas where we and our neighbours have common interests, but enable Britain to opt out of the journey towards political and economic union that some other European countries seem determined to pursue.

Full text

*

From the Treaty of Paris (1951), which set up the European Coal and Steel Community, and the Treaty of Rome (March 1957), which set up the European Economic Community, to the Constitutional Treaty (signed in 2004), the EU has been working towards the "ever closer union of the peoples of Europe".
The European Project, from the very start, has been about building a European super-state – though cleverly masked as an economic exercise.
A looser and more open Europe is surely the way forward for the 21st century.

Ruth Lea, Daily Telegraph 20/11 2006


Nu är den svenska politiska debatten om EU:s konstitution lika het som en oktobernatt i Kiruna.
Och inte ska det kallas konstitution heller, utan ”reformerat fördrag”
då det skrämmande k-ordet anses väcka associationer till Europas Förenta Stater, enligt EU-ledarna.

En bombmatta av tillägg till tidigare EU-fördrag och som innebär att en promille av EU:s medborgare kan sätta sig in och förstå den
Expressen ledare 15/10 2007

Socialdemokraternas ledande EU-kritiker, Sören Wibe, förklarade nyligen taktiken för TT:
”Här står regeringsmakten på spel. Då måste vi vara stilla och lugna för att inte rubba den majoritet vi tycks ha i opinionen.”
För att sammanfatta: hellre tillfälligt härliga Sifo-siffror för sossarna, än en debatt om EU:s konstitutionella framtid. Så seriösa är alltså de EU-kritiska socialdemokraterna

De drygt 250 sidor EU-konstitution som tynger förhandlingsbordet framför EU:s stats- och regeringschefer i Lissabon är ingen munter läsning.

De nya reglerna för majoritetsbeslut (QMV): Med 55 procent av staterna och 65 procent av befolkningen ska EU bli mer beslutsmässig i ministerråden.

Nu talar vi om ett lapptäcke med en bombmatta av tillägg till tidigare EU-fördrag och som innebär att en promille av EU:s medborgare kan sätta sig in och förstå den konstitution de ska leva med. I denna promille av befolkningen ingår också de jurister som disputerat i EU-rätt.
Tala om demokratiskt underskott.

Full text


Det var också i Maastricht 1991 som frågorna kring EU:s institutioner för första gången sköts på framtiden, till Amsterdam (1997).
Därefter har de valsat vidare till Nice (2000), Bryssel/Rom (2004) och nu till Lissabon.
När alla detaljer är på plats inbjuds allmänheten till diskussion. Till vilket syfte, undrade Annika Ström Melin i en syrlig kommentar häromdagen.
Ingenting i innehållet kan ju längre förändras.

Rolf Gustavsson, SvD 14/10 2007


EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 17 oktober klockan 13.00.
Vid sammanträdet samråder statsminister Fredrik Reinfeldt med EU-nämnden inför det informella stats- och regeringschefsmötet i Lissabon den 18-19 oktober.
webb-TV på riksdagens webbplats, www.riksdagen.se
Sammanträdet direktsänds även i SVT2 och 24 Direkt.
Läs mer här


Questions are being raised in Germany about the new treaty,
following Germany’s failure to ratify the constitution.
An appeal lodged with the federal constitutional court obtaining an injunction from the court
preventing the federal president from signing the instrument of ratification
Frankfurter Allgemeine Zeitung/Freeeurope.info


En fjärdedel av centerns riksdagsledamöter tar strid med alliansregeringen om hur man ska tackla centraliseringen av EU:s beslutsordning.
Regeringen vägrar att låta svenska folket få säga sitt om EU:s nya "reformfördrag" som ska klubbas vid EU-toppmötet i oktober.
Bara en folkomröstning om EU-fördraget kan skapa legitimitet åt Sveriges roll i det europeiska samarbetet
sju centerpartistiska riksdagsledamöter med Sven Bergström i spetsen
DN Debatt 25/8 2007


I flera EU-länder vill medborgarna folkomrösta om det nya EU-fördraget.
Regeringarna bör fortsätta att säga nej.
DN-ledare 25/8 2007


"Europe must progressively affirm itself as a first-rank player for peace and security,
in co-operation with the United Nations, the Atlantic Alliance and the African Union",

"France is not strong without Europe, just as Europe is not strong without France".
Mr Sarkozy said in the first foreign policy speech of his presidency on Monday 27 August 200.
EU Observer


The first comparative text of the new constitutional treaty
– it’s exactly the same length as the constitution
Open Europe 16 August 2007

The official version of the treaty is almost unreadable as it takes the form of a series of amendments to the existing treaties, without reproducing the existing text which they will alter.

Open Europe is now publishing a consolidated text which shows how it would change the treaties. We also reproduce the text of the original version of the original Constitution alongside this. As you can see, the new treaty alters the existing treaties to bring them into line with the rejected European Constitution.

Some opponents of a referendum have argued that the “new” treaty is shorter than the old Constitution and so therefore cannot be substantively the same thing.

Full text

*

The proposed new treaty and supplementary protocols take over almost all the innovations contained in the constitutional treaty. They only leave aside the symbolic changes which were introduced by the constitutional treaty – such as the title of the treaty or the symbols of the union – which are peculiarly linked to the constitutional character of the treaty signed in Rome on 29 October 2004.
Margot Wallström m fl i "The Action Committee for European Democracy" 2007
Source: EU Referendum and The Action Committee for European Democracy

The Action Committee for European Democracy has produced an explanatory memorandum on the new treaty and supplementary protocols. Reproduced on the European University Institute website (the EU's university), under the aegis of the Robert Schuman Institute for Advanced Studies, it declares:

The Action Committee for European Democracy describes itself as "a private and independent initiative by European citizens aiming at overcoming the present stalemate in the EU after the two no-votes on the Constitutional Treaty"

But its members are very far from mere "European citizens".

Sixteen in all, they include Giuliano Amato, Michel Barnier, Jean-Luc Dehaene, Danuta Hübner, Sandra Kalniete, Wim Kok, Paavo Lipponen, Inigo Mendez de Vigo, Chris Patten, Otto Schily, Costas Simitis, Dominique Strauss-Kahn, António Vitorino and Margot Wallström.

Full text at EU Referendum

Margot Wallström

Top of page


The ICM poll for the Daily Mail showed that 82 percent of voters as whole
- and 80 percent of labour voters -
want a referendum on whether to accept the treaty or not.
EU Observer 20/8 2007


Conservatives have stepped up the pressure on Gordon Brown to stage a referendum on the new EU Treaty
- by publishing a translated version "in plain English".
Conservative Party August 7, 2007


It says a lot about the state of the European Union that EU leaders want to avoid a referendum at all cost, as a treaty referendum runs a big risk of being defeated in almost any EU countries, perhaps not in Spain or Italy.
I believe that once a referendum makes a call, even one I disagree with, it should not be overriden by parliament, and only by another referendum.
Wolfgang Münchau 19.06.2007


EU skall få en "president" med uppgift att leda EU:s toppmöten och formellt företräda EU utåt.
Dessutom skall EU få en "utrikesminister" som samtidigt ska vara vice ordförande i EU-kommissionen.

Om EU:s regeringschefer fortsätter att utse svaga anpassliga personligheter, som José Manuel Barroso, så ändras inte mycket.
Rolf Gustavsson SvD 21/7 2007


Vem vet bäst - ECB-chefen Trichet eller Lena Ek (centerpartiet)?
ECB under ledning av Jean-Claude Trichet har skrivit till EU:s ordförandeland Portugal.
Banken vill ändra det nuvarande förslaget till nytt EU-fördrag för att säkra sig från framtida politiska påtryckningar.
—Jag är inte säker på att hans tolkning av förslaget är korrekt, säger EU-politiker Lena Ek (c).
Anders Selnes, Europaportalen / 2007-08-17

In a letter sent to the EU presidency ECB head Jean-Claude Trichet asked for specific changes that would guarantee that the bank has a special status,
separate from other EU institutions such as the parliament and commission.
EU Observer 13/8 2007


EU:s makt växer på demokratins bekostnad
Tydligare än så kan de europeiska regeringarna inte gärna demonstrera sitt förakt eller sin rädsla för folkstyret. De svenska socialdemokraterna och den borgerliga alliansen har utan protester medverkat i denna skandalösa hantering.
Carl Tham, LO-Tidningen 2007-08-09


The EU's new treaty was deliberately made as unintelligible as possible
so as to make it easier to win new powers for Brussels.

That was the lesson they drew from the ill-fated EU constitution when it was voted down by French and Dutch voters in 2005.
The Economist print August 9, 2007

There is nothing new in claims that the EU is seizing power by stealth.
What is novel is that they come from ardent supporters of EU integration.

An early case was Valéry Giscard d'Estaing, a former French president who chaired the convention that drafted the constitution.
Mr Giscard d'Estaing publicly declared that the plan was to “camouflage” the big changes that his constitution had tried to set out openly. “Public opinion”, he said, “will be led to accept, without realising it, provisions that nobody dared to present directly.”

After the summit had agreed to an outline of the new treaty, Giuliano Amato, Italy's interior minister, who was a vice-chairman of the constitutional convention, hailed the way it had been given an “unreadable” new form, full of cross-references and footnotes. This, Mr Amato told a meeting in London, was done to help governments that were struggling to avoid “dangerous” referendums on the new treaty

The Blair government had promised a referendum on the constitution). Now, said Mr Amato, a British prime minister could say: “Look, you see, it's absolutely unreadable, it's the typical Brussels treaty, nothing new, no need for a referendum.”

A month ago Luxembourg's prime minister, Jean-Claude Juncker, observed that new treaties always involve hefty transfers of sovereignty, before asking if it was “intelligent” to draw attention to this in places like Britain. And last week, the other convention vice-chairman, Jean-Luc Dehaene, a former Belgian prime minister, offered a broader conclusion. In an interview with Le Soir, Mr Dehaene declared it “dangerous talk” to want too much “transparency and clarity” in the EU.

Read Mr Giscard d'Estaing's new internet blog on Europe (though 81, he has become a keen blogger), and it is clear that he is bitter, not pleased, that his beloved constitution is being smuggled past hostile voters. The consensus among the constitution's fathers is that they crafted a text of unprecedented clarity and transparency, but that today's national leaders were too cowardly to sell the thing to their voters (don't even talk to them about the British). Hence the rush to stealth, which they note with disdain.
Mr Juncker claims to be “astounded” that other European leaders seem to “fear the people”.

Full text

Top of page


Slutförhandling om Sveriges framtid i EU inleddes den 23 juli.
Sverige tvingas frånsäga sig sitt tidigare självbestämmande över egna nationella angelägenheter,
i utbyte mot två procent medbestämmande i EU-politiken.

I höst kommer EU:s nya fördragstext - redan klassad som bedragstext - att presenteras för folket som definitiv.
Björn von der Esch, Göteborgs-Posten 7/8 2007


British/American Special Relationship and European Union
Britain cannot have two best friends
John Bolton, Financial Times 1/8 2007


Mr Sarkozy may run into "unexpected problems" according to the EPC paper.
Before it can ratify the reform treaty, Paris will first have to make changes to its own national constitution
EU Observer 27/7 2007


Officiellt startar processen i form av en regeringskonferens den 23–24 juli och redan vid det informella utrikesministermötet den 7–8 september ska det föreligga en färdig text. Vid ett informellt toppmöte i Lissabon den 18–19 okto- ber förväntas stats- och regeringscheferna kunna godkänna det nya förenklade fördraget. Därmed kan Nicefördraget från år 2000 kompletteras med ett nytt Lissabonfördrag, om alla medlemsregeringar lyckas få det godkänt på hemmaplan.
Rolf Gustavsson SvD 1/7 2007


EU skall nu få beslutsmekanismer som gör organisationen effektivare, heter det exempelvis.
Om det är så sant så återstår det att ge en förnuftig förklaring till att det skall behöva dröja tio år innan reformen träder i kraft.
Rolf Gustavsson SvD 23/7 2007


Why a Referendum? Because of Fundamental Change
Bill Cash, MP
The European Journal, July 2007 (pdf)

Novelist Frederick Forsyth writes to Tory leader David Cameron
Pledge a referendum on Europe
The quandary derives from two questions: what is the exact destination of the EU; and do the British people really want to go there? We both know both answers, do we not?
Financial Times, July 16 2007


The Empire Speaks
Margot Wallström talar - likt Stalin - inför parlamentet om ja till grundlagen utan folkomröstningar
Källa: EU Referendum 11/7 2007


Angela Merkel hyllas av ledarskribenter och kommentatorer. Berömmet för hennes taktiska skicklighet inför och under EU:s toppmöte är gränslöst och kritiklöst.
Det handlar faktiskt om medlemsländernas framtid som självständiga stater och därmed om den europeiska demokratins villkor.
Nils Lundgren, Carl Schlyter, Lars Wohlin m fl, DN Debatt 10/7 2007


At Tuesday's press conference in Strasbourg, the Commission President Jose Manuel Barroso was asked what the European Union would be after the new reform treaty has been negotiated and agreed.
His answer: Europe is an empire, a non-imperial one, must be said.
But still, an empire.

EUX.TV 10/7 2007


The European Parliament is considering flying the EU flag and playing the EU anthem more often in its own buildings
as part of a political message to member states who have scrapped the union's symbols from the proposed new EU treaty.
EU Observer 11/7 2007


Det började med en kol- och stålunion, utvecklades till en inre marknad och slutade med en gemensam valuta.
Jag skriver slutade, därför att den allt starkare politiska gemenskap som var den oskrivna förutsättningen för såväl den inre marknaden som den gemensamma valutan, ungefär just då började visa sig ouppnåelig.
Eller snarare, i samma ögonblick som den oskrivna förutsättningen sattes på pränt i ett skriftligt fördrag,
Maastrichtfördraget, började hela projektet att svikta.

Göran Rosenberg DN 6/7 2007

Vi fått någorlunda klara rapporter om att godkännandet av EU-konstitutionen ska läggas på is, åtminstone ett år. Men det är ett otydligt besked. Vi medborgare kräver att Göran Persson och hans EU-kollegor också klart deklarerar

ATT uppbyggnaden av EUs diplomatiska kår stoppas omedelbart
ATT ingen europeisk president tillsätts
ATT samma gäller EUs utrikesminister
ATT EUs försvarsorganisation (European Defence Agency) inte har något mandat
ATT samma gäller ett gemensamt polisväsende
ATT samma gäller insatsstyrkan (Rapid Reaction Force)
ATT ingen byrå ska inrättas för de grundläggande mänskliga rättigheterna
ATT EU inte ska syssla med rymdpolicy
ATT asyl och immigrationspolitiken fortfarande ska vara mellanstatliga

Margit Gennser blog 17/6

Margit Gennser


Valéry Giscard d'Estaing - The architect of the draft EU constitution
Leaders should not be afraid to tell citizens that they are essentially trying to preserve the text of the constitution that was rejected by French and Dutch voters two years ago
Writing in Le Monde, cit. by EU Observer 2007-06-15

"If governments agree on a simplified treaty preserving the essential institutional advances, they should not be afraid to say so and write so."

Pointing to the likelihood that the original constitution will be divided up with its "innovative elements" tacked on to the current Nice and Maastricht treaties and technical parts put into a non-descript treaty, the former French president noted that the public would then be "led to adopt, without knowing it, the proposals that we dare not present to them 'directly'."

While noting that it might be a good exercise in "presentation" he went on to criticise that it will "reinforce the idea among European citizens that European construction is a machinery organised behind their backs by jurists and diplomats."

Full text

More about the Constitution at EU Observer

Valéry Giscard d'Estaing


If you want to understand what is happening to the European Union’s constitution, the EU flag is a good place to start.
European leaders will agree to delete references to the flag in the constitution.
Everybody knows the flags will keep flying.
The words in the constitution will change. But the substance will remain the same.
Gideon Rachman, Financial Times June 12 2007

Vad för slags text som stats- och regeringscheferna eventuellt kommer att enas om
är det fortfarande för tidigt att säga något mer bestämt om
.
Större möjlighet att nå en gemensam lösning lär inte Europa få. Ännu ett politiskt misslyckande
riskerar att splittra unionen, kanske till och med för gott.
DN-ledare 10/6 2007

Ur Dagens Nyheter måndagen den 4 juni 2007
Klicka på bilden för text

Top of page


Texten (277 sidor) till det sk EU-fördraget
finns än så länge enbart på franska

Mikael Gennser, internet 23/7 2007

Så har då den internationella regeringskonferensen dragit igång. I samband med öppningen så publicerades texten till det sk fördraget - ännu så länge enbart på franska. Intressant att våra "förhandlare" inte än åtminstone har tillgång till dokumenten på svenska.
Nå hur många sidor rör det sig om? Var så god och gissa.
16 sidor som i det sk mandatet, det dokument som Fredrik Reinfeldt, Cecilia Malmström och Anna Kinberg Batra m fl kallat "det nya fördraget".
Nej, fel, fel, fel.

Dokumentet består av (i sin franska version) av en huvudtext (145 sidor), ett antal protokoll som är juridiskt bindande (69 sidor) och deklarationerna (63 sidor) allt i allt - 277 sidor text.

Denna text har aldrig diskuterats i riksdagen. Några förändringar utom sådana av redaktionell eller teknisk art ska inte tillåtas allt enligt det portugisiska presidentskapet, det föregående tyska presidentskapet och EU-kommissionens ordförande, kejsar Barroso "il primero".

Ett exempel på text som vår nuvarande regering tänker acceptera kan hämtas från protokollet angående Eurozonen:

"DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;

Den sista satsen kan översättas som "för att skapa ett ständigt tätare samarbete på den ekonomiska politikens område inom eurozonen."

Ännu så länge tillhör vi inte eurozonen men förstår de euro-suktande moderaterna, folkpartisterna och andra att bakom dessa till synes ofarliga fraser döljer sig gemensamma skattenivåer, EU-skatter, EU-vida stödfonder och "Robin Hood" skatter?

Mer att läsa om detta finns hos EU-Referendum


Sarkozy: “Tony Blair and I have just agreed”
The International Herald Tribune reports that Nicolas Sarkozy and Tony Blair struck a deal
on the new Constitutional Treaty at the G8 summit.


Angela Merkel om Fredrik Reinfeldt:
Om alla vore som han skulle det vara det lätt att vara EU-ordförande.
Sverige har ännu inte ratificerat fördraget, men krånglar inte. Fredrik Reinfeldt är även beredd att acceptera ett så kallat minifördrag om det skulle göra det lättare för Frankrike och Holland att trots allt säga ja i efterhand.
DN nyhetsplats 1/6 2007

Full text

Fredrik Reinfeldt

Början på sidan


Merkel pekar. Reinfeldt följer.
”Sverige har valt rollen som knähund och prioriterar Angela Merkels tidtabell framför konstitutionens innehåll. Möjligen inbillar man sig att man därmed kvalar in i någon sorts EU-kärna. Det är en felbedömning med konsekvenser många år framåt i tiden”, skriver Lotta Fogde i Dagens Nyheter.


Lotta Fogde:
Under en kort period går innehållet återigen att påverka. Då väljer Fredrik Reinfeldt att förorda så få ändringar som möjligt i det ratade konstitutionsförslaget.
Det är en hållning som måtte orsaka rysningar hos alla som någon gång deltagit i en förhandling inom EU. Ett säkrare sätt att säkerställa att man har obefintligt inflytande i EU-kretsen finns inte.
Reinfeldt prioriterar en klapp på huvudet från Angela Merkel framför reellt inflytande i det maktspel som kännetecknar varje EU-reform.


European ministers to press ahead with plans to develop a satellite navigation system
to provide “independence” from the US

Transport ministers agreed unanimously to end talks with a private consortium and to spend $3.2bn to build it themselves instead

Kommentar av Rolf Englund:
Ett tydligt bevis för att ambitionerna bakom EU är att bygga inte bara en superstat, utan en supermakt, som ett led i sin europeiska ideologi byggd på bland annat USA-hat av gammalt europeiskt aristokratiskt och vänsterintellektuellt märke.
Galileo är en utmärkt symbolfråga inför kampen om EU-Konstitutionen
Nu får vi se om PJ Anders Linder och andra Ja-sägare någon gång i sitt liv har ätit Wasa-bröd, som sägs ge råg i ryggen, ellr om han bara är en medlöpande opportunist som lovar väljarna fred och att slippa växla semesterkassan medan statsbygget pågår med domstol, parlament, valuta, president, flagga och författning - även om man nu som en eftergift skall ta bort en del av detta ur texten, men inte ur verkligheten.


Ekot:
65 procent av de holländska väljarna vill ha en ny folkomröstning om EU:s omstridda författning.
Det visar en opinionsundersökning


Sverige har aldrig begärt något grundlagsfäst undantag från skyldigheten att gå med i valutaunionen, så som Danmark och Storbritannien har.
Den svenska regeringen har nu bara några veckor på sig att få till stånd ett sådant.
Leif Pagrotsky Expressen 7/6 2007


A small group of politicians - The "Amato Group" - have published a repackaged treaty
EU Observer 5/6 2007

The 16-strong group, containing several former prime ministers as well as two current European Commissioners, has stripped the rejected constitution of its constitutional elements - including the article on the EU's symbols and the controversial "God-less" preamble - reduced the charter of fundamental rights to one legally binding article and say they do not mind if the proposed EU foreign minister ends up with another name.

The treaty has been reduced to 70 articles (12,800 words) plus two protocols, one containing institutional changes and one containing policy innovations - by contrast the original EU constitution contained 448 articles and around 63,000 words.

Structurally speaking, the two protocols would be attached to the existing Treaty on the European Union and the Treaty Establishing the European Community.

When asked how his treaty differed from Mr Sarkozy's ideas – as it takes up much of what Mr Sarkozy has said is crucial for any new treaty - the former Italian prime minister replied "our treaty has been written."

Full text

The Amato group includes two former prime ministers - Paavo Lipponen of Finland and Wim Kok of the Netherlands – as well as two European commissioners Danuta Hubner (regional policy) and Margot Wallstom (communications) – and German interior minister Wolfgang Schauble plus his predecessor Otto Schily. France also has two particpants - former foreign minister Michel Barnier and former finance minister Dominique Strauss-Kahn – while UK ex-commissioner Chris Patten is another prominent member. Mr Mendez de Vigo said the group will soon be joined by Antonio Vitorino, a Portuguese ex-commissioner, plus one member from a Baltic state and one from a central European country, bringing the total number of 'wise' men and women to 14. Having its own €100,000 budget provided by the German Bosch Foundation.
Friends of Europe

Margot Wallström

Statsvetare

Top of page


In order to provide more information and stimulate the debate on the constitution,
we have just published a “Questions and answers” – document prepared for the European Commission.
You can find it on the Constitution website.
Margot Wallström blog


De hemliga förhandlingarna om EU:s nya fördrag går in i slutfasen.
Om tre veckor ska frågan behandlas av unionens stats- och regeringschefer på ett toppmöte i Bryssel.
Fortfarande vet medborgarna knappast någonting av vad som är i görningen.

Aftonbladet ledare 31/5 2007

Även den svenska regeringen har varit ytterst förtegen. Officiellt har dess företrädare sagt att Sverige i princip står bakom det ursprungliga förslaget till konstitutionellt fördrag, det som röstades ned av fransmän och holländare men som godkänts av 18 medlemsländer. På sina resor utomlands har Fredrik Reinfeldt dock givit intryck av att stå på samma sida som de mest skeptiska länderna. Det liknar dubbelspel. Mot bakgrund av den forcerade beslutsprocessen framstår regeringens beslut i höstas att strypa bidragen till information och debatt om EU-fördraget som mycket dumt. Dels lade man ner kommittén för EU-debatt, dels tog man bort stödet till de svenska fackens Brysselbevakning. Det hjälper inte att EU-minister Cecilia Malmström (fp) rest land och rike kring som en glad EU-ambassadör. Hon har ändå inte haft något av substans att säga i frågan.

Riksdagen har beslutat att hålla en särskild debatt i frågan den 19 juni – två dagar före EU-toppmötet. Det betyder att riksdagen kan skicka med ett förhandlingsmandat till regeringen, men som gest mot medborgarnas krav på insyn är den sena debatten närmast utmanande.

Full text

Top of page


65 procent av de holländska väljarna vill ha en ny folkomröstning om EU:s omstridda författning.
Det visar en opinionsundersökning där 1 200 väljare i Nederländerna fått svara på frågor om hur EU:s långvariga konstitutionella kris bör lösas.
Ekot 28/5 2007


Vaclav Klaus finds Free Europe Constitution important:
It would be a good "mini-treaty".
May 30, 2007


Barroso has warned both Poland and the UK not to block attempts to agree a new treaty for the European Union.
Mr Barroso indicated it was time for Warsaw to show the same solidarity it demanded on issues to do with Russia towards solving the EU's internal problems.
EU Observer 1/6 2007

He told Financial Times that London would harm its own interests if it prevented agreement on a new treaty. The UK shocked other member states by recently presenting a long list of red line issues that it did not want to see in a new treaty – including the EU having a legal personality and the extension of qualified majority voting. It also wants to scrap the Charter of Fundamental Rights from the text.

Italy's prime minister Romano Prodi recently indicated he could live with this new set-up so long as it included key institutional reforms – such as a foreign minister, a long term president of the EU and more qualified majority voting.

Full text

Comment by Rolf Englund:
Solidarity began in September 1980 at the Lenin Shipyards,
where Lech Walesa and others formeda broad anti-communist social movement

José Manuel Barroso


Brown, Blair and the constitutional treaty
Brendan Donnelly, Federal Union 29/5 2007

Mr Blair's present intention is to attend as one of his last acts as Prime Minister the European Council in June, at which a timetable and negotiating mandate will probably be agreed for a new Intergovernmental Conference of the European Union. Mr Blair now seems to share the hope of Mrs Merkel, who will be presiding over the European Council in June, that this new Intergovernmental Conference will be able to present to another European Council this year or next a proposed series of treaty amendments deriving from the European constitutional treaty. If, from the British point of view, all goes well at the Intergovernmental Conference, it should be possible for Mr Brown to accept these treaty amendments, argue that they are sufficiently marginal and technical in character not to merit a referendum in the United Kingdom and ratify them by using Labour's substantial Parliamentary majority at Westminster.

Full text

United Kingdom, formerly England


Mr Sarkozy seeks a stronger “political Europe”:
a permanent EU presidency, a foreign minister, “reinforced co-operation” between smaller groups of member states, and more majority voting - QMV.

Financial Times editorial 28/5 2007

Top of page


QMV - Qualified majority voting
Förlorad vetorätt = förlorad suveränitet
Läs mer här


Nationalstaten kontra Europa. Det är det klassiska temat i EU-debatten.
Senast har det aktualiserats i samband med förslaget om ett konstitutionellt fördrag för unionen. Redan rubriken uttrycker spänningen mellan Europanivån och den nationella - ett "fördrag" sluts ju mellan stater, medan en "konstitution" reglerar maktfördelningen inom en stat.
Ulla Gudmundson, författare och diplomat, DN 26/5 2007

Men är det så? Nej, hävdar sociologerna Ulrich Beck och Edgar Grande i boken "Det kosmopolitiska Europa. Samhälle och politik under den andra moderniteten".
Bokförlaget Daidalos

Den analytiska och politiska vision som de vill lansera för Europa är kosmopolitismen. Det är den bärande tanken också i en annan bok, "Mot en kosmopolitisk framtid?", en volym redigerad av Kurt Almqvist och Erik Wallrup som sammanfattar ett av Ax:son Johnsons stiftelse så kallade Engelsbergseminarier.
Bokförlaget Atlantis

När jag vill vila från Beck-Grandes begreppstunga samhällsvetarprosa finner jag doft och (kaffe)smak i Richard Swartz essä om det habsburgska imperiet.

Är detta retorik, metafysiskt hokuspokus eller originella tankar?

Full text

Top of page


Alain Lamassoure, tipped to be the new Europe minister in the Sarkozy government, said Paris will agree to stick "as much as possible to the original text."
"we will play the European hymn or fly the flag whether it is mentioned in the new treaty or not."
He added that the same applies to the exact title of the future EU's foreign affairs minister. "As long as his status and powers are preserved we're fine with [a title change]."
EU Observer 9/10 2007

Full text

EUs symboler


Merkel vill kuppa igenom EU-fördraget
Ordet minifördrag är emellertid en missvisande beteckning, för att inte säga en dimridå. Det som verkar föresväva den tyske kanslern är minst av allt harmlösa förändringar av beslutsreglerna inom EU som blivit nödvändiga efter att unionen utvidgats med nya medlemmar.
Martin Lindblom, LO-Tidningen 2007-05-10

Full text

Vad ska vi med grundlagen till när politikerna ändå struntar i att följa den?
Martin Lindblom, chefredaktör LO-Tidningen Aftonbladet, debatt 2002-01-21


Han anser att den polska debatten påminner om den svenska i början av 90-talet.
- Man har gått med i en organisation och märker sedan att den görs om till något annat, säger Reinfeldt
som inte kan se några skäl till varför EU skulle vika sig för det polska röstkravet.
SvD/TT 28/5 2007

Full text

Kommentar av Rolf Englund
Ingvar Carlsson sökte medlemskap i EG och sedan hjälpte han Carl Bildt att göra Sverige till medlem i EU.

Top of page


The battle over the constitution is likely to be won by the minimalists
May 24th 2007 From The Economist print edition


Vaclav Klaus in a new speech:
Redefine the whole concept of the European Union

Deloitte Speech 18 May by the Czech President

Top of page

Vaclav Klaus


Tyvärr verkar Muf ha valt en annan väg än den klassiskt borgerliga i frågan om EU:s konstitution.
Debatten om det nya fördraget inom EU är nödvändig, ett nytt fördrag är nödvändig.
Jag är dessutom en av dem som gillar det nya fördraget.
Magnus Andersson, Förbundsordförande CUF Europaportalen / 2007-05-24

Full text

Generationen borgerliga politiker som kämpade för EU-medlemskapet har inte förmått att förändra sin syn på samarbetet i takt med att EU ökat sin fokusering på att likrikta medlemsländerna och reglera näringslivet.
I generationen borgerligt sinnade personer som vuxit upp med unionen finns däremot många som är kritiska till denna utveckling inom EU.
Det skriver en rad yngre borgerliga politiker, däribland Niklas Wykman, ordf. MUF
Expressen Sidan Fyra, 14/4 2007

Moderata Ungdomsförbundet

Top of page


Why Europe? Possibilities and limits of European integration
Sieps årskonferens 2006 hölls på temat Why Europe? Possibilities and limits of European integration. Konfe-rensen kom att handla om bland annat EU-samarbetets legitimitet, samarbetets framtida omfattning och inriktning samt besluts- och deltagandeformer.
Läs mer här


Europe's leaders are united around two incompatible beliefs.
The first is that their citizens want them to press ahead with reviving most or all of the constitution.
The second is that it is wisest to avoid testing this thesis by asking those citizens directly in new referendums.

The Economist print edition, April 26th 2007

Or consider the position of Britain's Tony Blair. After a long silence on the subject, he announced last week that Europe's citizens do not want the constitution. After the French and Dutch noes, it was “quite brave” (by which he meant “barking mad”) to imagine that future referendums might end in a yes vote. “We have got to listen to people,” he concluded, as he unveiled his plan B for the constitution. That sounded fine—except that his plan B is to have closed-door talks to shrink the constitution to a modest “amending treaty” designed to avoid a referendum.

There are, it must be conceded, respectable arguments against referendums. But it is the fear of a no vote, not a sudden passion for representative democracy, that moves the constitution's supporters.

Full text


– Vi kan tänka oss att lämna idén om konstitutionellt fördrag, som ju ibland tolkats som ett slags superstatskonstruktion, till att nu tala om ett tilläggsfördrag
att man moderniserar och utvecklar beslutsmetoderna.
Reinfeldt och Mona, Ekot 26/4 2007

– Det är klart att ett land som Sverige, som är kanske är mest utvidgningsvänligt i hela EU-kretsen, måste vara väldigt vaksamt på att vi får ett EU som fungerar när allt fler kommer med. Både Reinfeldt och Sahlin är också överens om att alla hot mot svenska kollektivavtal ska bort, liksom de är eniga om att det viktigaste är att ett nytt fördrag inte innebär något hinder för utvidgningen, alltså att ge EU nya medlemsstater.

Full text

Utvidgningen

Top of page


EU-grundlagen
En tredjedel eller till och med en fjärdedel av dem /medlemsstaternas parlament/ bör kunna stoppa initiativ från Kommissionen.
Björn von Sydow, DN Debatt 17/4 2007

Det finns en regel i det liggande förslaget som innebär att en tredjedel eller ibland en fjärdedel av de nationella parlamenten ska kunna ifrågasätta om ett förslag från kommissionen verkligen är nödvändigt. Men inte stoppa det slutligt, enligt liggande förslag.

Jag tror inte att man kan vinna folks förtroende för EU genom en glättad image. Dagens EU är framför allt ett beslutsmaskineri och folk måste känna sig säkra på att denna maktutövning sker under demokratisk kontroll.

Jag anser att om det skulle visa sig att det slutligen inte blir några förändringar i det liggande förslaget, som ju stoppats av folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna, och alla EU länder ändå slutligen vill ratificera detta, så bör Sveriges riksdag också ratificera. En majoritet av riksdagen bestående av socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna har ju under förra mandatperioden lotsat regeringens förhandlingar kring fördraget fram till undertecknandet. Det skulle kunna hålla nu också.

Full text


A monster lives again
European leaders are about to squander their second chance to get the constitution right
The Economist print edition 4/1 2007

Top of page


Merkel vill ha snabbstart för en ny regeringskonferens i juni
Brevet talar till och med om att använda andra ord samtidigt som den juridiska innebörden inte förändras.
Ekot, Herman Melzer, 21/4 2007

Vad det innebär är att det inte ska stå något i det nya fördraget om att EU ska ha en egen flagga och en egen nationalsång. På samma sätt antyder frågeformuläret tydligt att EU inte ska ha en egen utrikesminister.

I praktiken innebär de här förändringarna ingenting. EU har en flagga. EU har en europahymn och EU har en hög representant som i praktiken är en utrikesminister för EU.

Full text

"Den 9 maj 1950 lade Robert Schuman fram sitt förslag om att skapa ett organiserat Europa som en förutsättning för att bevara freden.Förslaget som kallas för "Schumandeklarationen" anses ha lagt grunden till det vi nu kallar Europeiska unionen.Vid sidan av flaggan, hymnen, mottot och den gemensamma valutan (euron), betraktas den 9 maj (Europadagen) som en symbol för Europeiska unionen som politisk enhet.
Europadagen firas med aktiviteter och festligheter som för Europa närmare sina medborgare och unionens folk närmare varandra."
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_sv.htm

"ever closer union"

EU:s symboler

Top of page


This week the European Parliament's constitutional committee had debates with two former members of the convention – the body that drew up the EU constitution. Both presented different methods for getting the major parts of the rejected constitution approved, by the backdoor, with no referendums.
The new Dutch minister of European affairs, Frans Timmermans, would change the name 'Constitution' to a new 'treaty' and delete the EU state symbols - the flag and the hymn - from the treaty, but not from the real world.

Jens-Peter Bonde, EU O bserver 13/4 2007
The author is a member of the European Parliament for the Independence/Democracy group


The Dutch government has said the renewed talks on an EU treaty should focus on the current shortcomings in the system rather than aiming to become an overarching "constitutional treaty."
"We will simply not put to ratification a treaty that was rejected by a large majority of the Dutch population", but...
EU Observer 11/4 2007

Speaking to MEPs on Tuesday (10 April), Europe minister Frans Timmermans said his government is not prepared to present to the Dutch electorate the same document it rejected in June 2005.

But he said The Hague was willing to play a constructive role in the talks adding that the 27-member union needs a new set of rules for it to function properly.

"We cannot continue to function with 27 member states and with the agenda Europe has in front of it in the coming decade on the basis of the Nice treaty," he explained.

Nice treaty


Mr Sarkozy wants a pared down treaty that can be approved by national parliaments only, while Ms Royal and Mr Bayrou - who also favours a slimmer treaty - both want a referendum.
Another referendum in France would likely force other countries hoping to avoid a popular poll on the issue - notably the UK - into having one.
EU Observer 10/4 2007

Top of page


José Manuel Barroso, European Commission president, and Angela Merkel, German chancellor, are painfully aware that Mr Brown’s expected arrival in 10 Downing Street this summer
will coincide with their efforts to revive parts of the EU’s moribund constitutional treaty,
a document he regards as a distraction at best.
Financial Times 9/4 2007

The risk of an early clash between Mr Brown and the rest of the EU was raised last week in the Financial Times by Charles Grant, director of the Centre for European Reform, who has close links with Tony Blair, prime minister.

Full text

Gordon Brown


Germany’s ambition to salvage large parts of the European Union constitutional treaty may provoke a serious rift between Britain and its partners. Tony Blair and Gordon Brown may be heading for a collision over what to do about the German plan.
Charles Grant, Financial Times 3/4 2007

The Germans want the EU summit in June to approve
both a timetable for a conference to amend the existing treaties, and the outline of an agreement on proposed changes. The new treaty would not be “constitutional” and would lose references to an anthem and a flag, but would include the main institutional provisions of the constitutional treaty (such as the full-time president, the foreign minister and new rules on voting). The charter of fundamental rights, which worries many business leaders, would be axed. The Germans claim the institutional package is not negotiable, since it was a delicately crafted compromise; if one government tried to amend one bit, others would demand the same right.

Full text

Top of page


The declaration ends with the German government’s own little wish list,
“we are united in our aim of placing the European Union on a renewed common basis before the European parliamentary elections in 2009.” This is code for: we want to bring back the European constitution by that date, though the constitution is anathema to several countries, so the word itself cannot be mentioned in the text (nor will it be mentioned in the revised constitution itself).
The Economist, under rubriken "Don’t mention the constitution" om Berlin-deklarationen.
See also "Don't mention the war"

Full text


Faktum är att de flesta av EU:s stora projekt ligger i ruiner.
Det nya fördraget, eller konstitutionen som den kallades, som skulle göra en utvidgad union med 27 medlemmar beslutsfähig, krossades i de holländska och franska folkomröstningarna.
Nu hankar man sig fram med ett dåligt Nice-fördrag.
PM Nilsson, Expressen 25/3 2007

Top of page


What was meant to be Europe's ``ever closer union'' is turning into an ever more divided one.
As the European Union marks its 50th birthday this week, it faces a growing backlash against the federal visions of its post-World War II founders, who gave Europe a common market, a currency, a flag and an anthem.
March 19, 2007 (Bloomberg)


Vi ska inte fylla det med en högre form av nationalism, "från Karl den Store till EMU"

Den brittiske historikern Timothy Garton Ash, kolumnist på denna ledarsida, har skrivit mer än de flesta om detta europeiska tomrum. Vi ska inte fylla det med en högre form av nationalism, "från Karl den Store till EMU", menar Garton Ash, utan snarare försöka hitta en modern, lågmäld story om vad som binder oss samman.
På hemsidan www.europeanstory.net bjuder Timothy Garton Ash in till en alleuropeisk debatt.
Hans eget startbidrag är en essä publicerad i Prospect Magazine som också kan läsas på nätet.
Där tar Oxfordprofessorn avstamp i sex nyckelord:
Frihet, Fred, Lag, Välstånd, Mångfald, Solidaritet.

DN-ledare 14/3 2007

www.europeanstory.net

Timothy Garton Ash


I do not understand why a constitution should be a priority. Nothing is going to turn the EU into a United States of Europe.
In the end, the EU will remain a structure for co-operation and competition among states embedded in a shared institutional framework.
Martin Wolf, Financial Times 14/3 2007


Den tyska förbundskanslern Angela Merkel siktar som EU-ordförande på att före sommaren ena de 27 medlemsländerna om hur EU-krisen med den havererade konstitutionen ska lösas.
Det ser ut att bli ett tufft uppdrag. Regeringarna är redan djupt oeniga.
Ingrid Hedström, DN nyhetsplats 12/2 2007

Full text


Desillusionerade Europaanhängare längtar efter en djupare mening med den gemensamma valutan, strukturfonderna och sjätte momsdirektivet.
Att formulera europeisk identitet och europeisk kulturell gemenskap anses vara en väg ur EU:s nuvarande politiska och existentiella kris. Nationellt identitetssökande ska mötas med europeiskt, nationell gemenskap ska ersättas av europeisk och nationell kultur med Europas.
Annika Ström Melin, Axess nummer 9, 2006


Click through this guide to find out more about the EU's institutions.
BBC


Den nu föreslagna grundlagsändringen, innebärande att beslutanderätt skall kunna överföras, inte bara till EG, utan även till EU, måste beslutas genom den ordning som i dag gäller för stiftande av grundlag, dvs med mellanliggande val.
Läs detta först